گروه صنعتی پیچ و مهره پرشین بولت

انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی

 

 

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

ایمیل:pershianbolt@gmail.com

ایمیل : info @ persianbolt.ir

 

 

نوع پیچ خشکهنوع پیچ خشکهنوع پیچ خشکه
پیچ خشکه سایز دین 933 8*5پیچ خشکه سایز دین 933 8*6پیچ خشکه سایز دین 933 8*7
پیچ خشکه سایز دین 933 10*5پیچ خشکه سایز دین 933 10*6پیچ خشکه سایز دین 933 10*7
پیچ خشکه سایز دین 933 12*5پیچ خشکه سایز دین 933 12*6پیچ خشکه سایز دین 933 12*7
پیچ خشکه سایز دین 933 15*5پیچ خشکه سایز دین 933 15*6پیچ خشکه سایز دین 933 15*7
پیچ خشکه سایز دین 933 20*5پیچ خشکه سایز دین 933 20*6پیچ خشکه سایز دین 933 20*7
پیچ خشکه سایز دین 933 25*5پیچ خشکه سایز دین 933 25*6پیچ خشکه سایز دین 933 25*7
پیچ خشکه سایز دین 933 30*5پیچ خشکه سایز دین 933 30*6پیچ خشکه سایز دین 933 30*7
پیچ خشکه سایز دین 933 35*5پیچ خشکه سایز دین 933 35*6پیچ خشکه سایز دین 933 35*7
پیچ خشکه سایز دین 933 40*5پیچ خشکه سایز دین 933 40*6پیچ خشکه سایز دین 933 40*7
پیچ خشکه سایز دین 933 50*5پیچ خشکه سایز دین 933 50*6پیچ خشکه سایز دین 933 50*7
پیچ خشکه سایز دین 933 60*5پیچ خشکه سایز دین 933 60*6پیچ خشکه سایز دین 933 60*7
پیچ خشکه سایز دین 933 70*5پیچ خشکه سایز دین 933 70*6پیچ خشکه سایز دین 933 70*7
پیچ خشکه سایز دین 933 80*5پیچ خشکه سایز دین 933 80*6پیچ خشکه سایز دین 933 80*7
پیچ خشکه سایز دین 933 90*5پیچ خشکه سایز دین 933 90*6پیچ خشکه سایز دین 933 90*7
پیچ خشکه سایز دین 933 100*5پیچ خشکه سایز دین 933 100*6پیچ خشکه سایز دین 933 100*7
پیچ خشکه سایز دین 933 110*5پیچ خشکه سایز دین 933 110*6پیچ خشکه سایز دین 933 110*7
پیچ خشکه سایز دین 933 120*5پیچ خشکه سایز دین 933 120*6پیچ خشکه سایز دین 933 120*7
150*53پیچ خشکه سایز دین 933 150*53پیچ خشکه سایز دین 934 150*53پیچ خشکه سایز دین 935
پیچ خشکه سایز دین 933 150*5پیچ خشکه سایز دین 933 150*6پیچ خشکه سایز دین 933 150*7
پیچ خشکه سایز دین 933 180*5پیچ خشکه سایز دین 933 180*6پیچ خشکه سایز دین 933 180*7
پیچ خشکه سایز دین 933 200*5پیچ خشکه سایز دین 933 200*6پیچ خشکه سایز دین 933 200*7
پیچ خشکه سایز دین 933 220*5پیچ خشکه سایز دین 933 220*6پیچ خشکه سایز دین 933 220*7
پیچ خشکه سایز دین 933 250*5پیچ خشکه سایز دین 933 250*6پیچ خشکه سایز دین 933 250*7
پیچ خشکه سایز دین 933 280*5پیچ خشکه سایز دین 933 280*6پیچ خشکه سایز دین 933 280*7
پیچ خشکه سایز دین 933 300*5پیچ خشکه سایز دین 933 300*6پیچ خشکه سایز دین 933 300*7
پیچ خشکه سایز دین 931 8*5پیچ خشکه سایز دین 931 8*6پیچ خشکه سایز دین 931 8*7
پیچ خشکه سایز دین 931 10*5پیچ خشکه سایز دین 931 10*6پیچ خشکه سایز دین 931 10*7
پیچ خشکه سایز دین 931 12*5پیچ خشکه سایز دین 931 12*6پیچ خشکه سایز دین 931 12*7
پیچ خشکه سایز دین 931 15*5پیچ خشکه سایز دین 931 15*6پیچ خشکه سایز دین 931 15*7
پیچ خشکه سایز دین 931 20*5پیچ خشکه سایز دین 931 20*6پیچ خشکه سایز دین 931 20*7
پیچ خشکه سایز دین 931 25*5پیچ خشکه سایز دین 931 25*6پیچ خشکه سایز دین 931 25*7
پیچ خشکه سایز دین 931 30*5پیچ خشکه سایز دین 931 30*6پیچ خشکه سایز دین 931 30*7
پیچ خشکه سایز دین 931 35*5پیچ خشکه سایز دین 931 35*6پیچ خشکه سایز دین 931 35*7
پیچ خشکه سایز دین 931 40*5پیچ خشکه سایز دین 931 40*6پیچ خشکه سایز دین 931 40*7
پیچ خشکه سایز دین 931 50*5پیچ خشکه سایز دین 931 50*6پیچ خشکه سایز دین 931 50*7
پیچ خشکه سایز دین 931 60*5پیچ خشکه سایز دین 931 60*6پیچ خشکه سایز دین 931 60*7
پیچ خشکه سایز دین 931 70*5پیچ خشکه سایز دین 931 70*6پیچ خشکه سایز دین 931 70*7
پیچ خشکه سایز دین 931 80*5پیچ خشکه سایز دین 931 80*6پیچ خشکه سایز دین 931 80*7
پیچ خشکه سایز دین 931 90*5پیچ خشکه سایز دین 931 90*6پیچ خشکه سایز دین 931 90*7
پیچ خشکه سایز دین 931 100*5پیچ خشکه سایز دین 931 100*6پیچ خشکه سایز دین 931 100*7
پیچ خشکه سایز دین 931 110*5پیچ خشکه سایز دین 931 110*6پیچ خشکه سایز دین 931 110*7
پیچ خشکه سایز دین 931 120*5پیچ خشکه سایز دین 931 120*6پیچ خشکه سایز دین 931 120*7
150*53پیچ خشکه سایز دین 933 150*53پیچ خشکه سایز دین 934 150*53پیچ خشکه سایز دین 935
پیچ خشکه سایز دین 931 150*5پیچ خشکه سایز دین 931 150*6پیچ خشکه سایز دین 931 150*7
پیچ خشکه سایز دین 931 180*5پیچ خشکه سایز دین 931 180*6پیچ خشکه سایز دین 931 180*7
پیچ خشکه سایز دین 931 200*5پیچ خشکه سایز دین 931 200*6پیچ خشکه سایز دین 931 200*7
پیچ خشکه سایز دین 931 220*5پیچ خشکه سایز دین 931 220*6پیچ خشکه سایز دین 931 220*7
پیچ خشکه سایز دین 931 250*5پیچ خشکه سایز دین 931 250*6پیچ خشکه سایز دین 931 250*7
پیچ خشکه سایز دین 931 280*5پیچ خشکه سایز دین 931 280*6پیچ خشکه سایز دین 931 280*7
پیچ خشکه سایز دین 931 300*5پیچ خشکه سایز دین 931 300*6پیچ خشکه سایز دین 931 300*7
پیچ خشکه دین 933 8*5 پیچ خشکه دین 933 8*6پیچ خشکه دین 933 8*7
پیچ خشکه دین 933 10*5 پیچ خشکه دین 933 10*6پیچ خشکه دین 933 10*7
پیچ خشکه دین 933 12*5پیچ خشکه دین 933 12*6پیچ خشکه دین 933 12*7
پیچ خشکه دین 933 15*5 پیچ خشکه دین 933 15*6پیچ خشکه دین 933 15*7
پیچ خشکه دین 933 20*5 پیچ خشکه دین 933 20*6پیچ خشکه دین 933 20*7
پیچ خشکه دین 933 25*5 پیچ خشکه دین 933 25*6پیچ خشکه دین 933 25*7
پیچ خشکه دین 933 30*5 پیچ خشکه دین 933 30*6پیچ خشکه دین 933 30*7
پیچ خشکه دین 933 35*5پیچ خشکه دین 933 35*6پیچ خشکه دین 933 35*7
پیچ خشکه دین 933 40*5 پیچ خشکه دین 933 40*6پیچ خشکه دین 933 40*7
پیچ خشکه دین 933 50*5 پیچ خشکه دین 933 50*6پیچ خشکه دین 933 50*7
پیچ خشکه دین 933 60*5پیچ خشکه دین 933 60*6پیچ خشکه دین 933 60*7
پیچ خشکه دین 933 70*5پیچ خشکه دین 933 70*6پیچ خشکه دین 933 70*7
پیچ خشکه دین 933 80*5 پیچ خشکه دین 933 80*6پیچ خشکه دین 933 80*7
پیچ خشکه دین 933 90*5پیچ خشکه دین 933 90*6پیچ خشکه دین 933 90*7
پیچ خشکه دین 933 100*5پیچ خشکه دین 933 100*6پیچ خشکه دین 933 100*7
پیچ خشکه دین 933 110*5پیچ خشکه دین 933 110*6پیچ خشکه دین 933 110*7
پیچ خشکه دین 933 120*5 پیچ خشکه دین 933 120*6پیچ خشکه دین 933 120*7
150*53پیچ خشکه سایز دین 933 150*53پیچ خشکه سایز دین 934 150*53پیچ خشکه سایز دین 935
پیچ خشکه دین 933 150*5 پیچ خشکه دین 933 150*6پیچ خشکه دین 933 150*7
پیچ خشکه دین 933 180*5 پیچ خشکه دین 933 180*6پیچ خشکه دین 933 180*7
پیچ خشکه دین 933 200*5 پیچ خشکه دین 933 200*6پیچ خشکه دین 933 200*7
پیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گا
پیچ خشکه دین 933 250*5 پیچ خشکه دین 933 250*6پیچ خشکه دین 933 250*7
پیچ خشکه دین 933 280*5 پیچ خشکه دین 933 280*6پیچ خشکه دین 933 280*7
پیچ خشکه دین 933 300*5 پیچ خشکه دین 933 300*6پیچ خشکه دین 933 300*7
پیچ خشکه سایز دین 933 8*8پیچ خشکه سایز دین 933 8*9پیچ خشکه سایز دین 933 8*10
پیچ خشکه سایز دین 933 10*8پیچ خشکه سایز دین 933 10*9پیچ خشکه سایز دین 933 10*10
پیچ خشکه سایز دین 933 12*8پیچ خشکه سایز دین 933 12*9پیچ خشکه سایز دین 933 12*10
پیچ خشکه سایز دین 933 15*8پیچ خشکه سایز دین 933 15*9پیچ خشکه سایز دین 933 15*10
پیچ خشکه سایز دین 933 20*8پیچ خشکه سایز دین 933 20*9پیچ خشکه سایز دین 933 20*10
پیچ خشکه سایز دین 933 25*8پیچ خشکه سایز دین 933 25*9پیچ خشکه سایز دین 933 25*10
پیچ خشکه سایز دین 933 30*8پیچ خشکه سایز دین 933 30*9پیچ خشکه سایز دین 933 30*10
پیچ خشکه سایز دین 933 35*8پیچ خشکه سایز دین 933 35*9پیچ خشکه سایز دین 933 35*10
پیچ خشکه سایز دین 933 40*8پیچ خشکه سایز دین 933 40*9پیچ خشکه سایز دین 933 40*10
پیچ خشکه سایز دین 933 50*8پیچ خشکه سایز دین 933 50*9پیچ خشکه سایز دین 933 50*10
پیچ خشکه سایز دین 933 60*8پیچ خشکه سایز دین 933 60*9پیچ خشکه سایز دین 933 60*10
پیچ خشکه سایز دین 933 70*8پیچ خشکه سایز دین 933 70*9پیچ خشکه سایز دین 933 70*10
پیچ خشکه سایز دین 933 80*8پیچ خشکه سایز دین 933 80*9پیچ خشکه سایز دین 933 80*10
پیچ خشکه سایز دین 933 90*8پیچ خشکه سایز دین 933 90*9پیچ خشکه سایز دین 933 90*10
پیچ خشکه سایز دین 933 100*8پیچ خشکه سایز دین 933 100*9پیچ خشکه سایز دین 933 100*10
پیچ خشکه سایز دین 933 110*8پیچ خشکه سایز دین 933 110*9پیچ خشکه سایز دین 933 110*10
پیچ خشکه سایز دین 933 120*8پیچ خشکه سایز دین 933 120*9پیچ خشکه سایز دین 933 120*10
150*53پیچ خشکه سایز دین 936 150*53پیچ خشکه سایز دین 937 150*53پیچ خشکه سایز دین 938
پیچ خشکه سایز دین 933 150*8پیچ خشکه سایز دین 933 150*9پیچ خشکه سایز دین 933 150*10
پیچ خشکه سایز دین 933 180*8پیچ خشکه سایز دین 933 180*9پیچ خشکه سایز دین 933 180*10
پیچ خشکه سایز دین 933 200*8پیچ خشکه سایز دین 933 200*9پیچ خشکه سایز دین 933 200*10
پیچ خشکه سایز دین 933 220*8پیچ خشکه سایز دین 933 220*9پیچ خشکه سایز دین 933 220*10
پیچ خشکه سایز دین 933 250*8پیچ خشکه سایز دین 933 250*9پیچ خشکه سایز دین 933 250*10
پیچ خشکه سایز دین 933 280*8پیچ خشکه سایز دین 933 280*9پیچ خشکه سایز دین 933 280*10
پیچ خشکه سایز دین 933 300*8پیچ خشکه سایز دین 933 300*9پیچ خشکه سایز دین 933 300*10
پیچ خشکه سایز دین 931 8*8پیچ خشکه سایز دین 931 8*9پیچ خشکه سایز دین 931 8*10
پیچ خشکه سایز دین 931 10*8پیچ خشکه سایز دین 931 10*9پیچ خشکه سایز دین 931 10*10
پیچ خشکه سایز دین 931 12*8پیچ خشکه سایز دین 931 12*9پیچ خشکه سایز دین 931 12*10
پیچ خشکه سایز دین 931 15*8پیچ خشکه سایز دین 931 15*9پیچ خشکه سایز دین 931 15*10
پیچ خشکه سایز دین 931 20*8پیچ خشکه سایز دین 931 20*9پیچ خشکه سایز دین 931 20*10
پیچ خشکه سایز دین 931 25*8پیچ خشکه سایز دین 931 25*9پیچ خشکه سایز دین 931 25*10
پیچ خشکه سایز دین 931 30*8پیچ خشکه سایز دین 931 30*9پیچ خشکه سایز دین 931 30*10
پیچ خشکه سایز دین 931 35*8پیچ خشکه سایز دین 931 35*9پیچ خشکه سایز دین 931 35*10
پیچ خشکه سایز دین 931 40*8پیچ خشکه سایز دین 931 40*9پیچ خشکه سایز دین 931 40*10
پیچ خشکه سایز دین 931 50*8پیچ خشکه سایز دین 931 50*9پیچ خشکه سایز دین 931 50*10
پیچ خشکه سایز دین 931 60*8پیچ خشکه سایز دین 931 60*9پیچ خشکه سایز دین 931 60*10
پیچ خشکه سایز دین 931 70*8پیچ خشکه سایز دین 931 70*9پیچ خشکه سایز دین 931 70*10
پیچ خشکه سایز دین 931 80*8پیچ خشکه سایز دین 931 80*9پیچ خشکه سایز دین 931 80*10
پیچ خشکه سایز دین 931 90*8پیچ خشکه سایز دین 931 90*9پیچ خشکه سایز دین 931 90*10
پیچ خشکه سایز دین 931 100*8پیچ خشکه سایز دین 931 100*9پیچ خشکه سایز دین 931 100*10
پیچ خشکه سایز دین 931 110*8پیچ خشکه سایز دین 931 110*9پیچ خشکه سایز دین 931 110*10
پیچ خشکه سایز دین 931 120*8پیچ خشکه سایز دین 931 120*9پیچ خشکه سایز دین 931 120*10
150*53پیچ خشکه سایز دین 936 150*53پیچ خشکه سایز دین 937 150*53پیچ خشکه سایز دین 938
پیچ خشکه سایز دین 931 150*8پیچ خشکه سایز دین 931 150*9پیچ خشکه سایز دین 931 150*10
پیچ خشکه سایز دین 931 180*8پیچ خشکه سایز دین 931 180*9پیچ خشکه سایز دین 931 180*10
پیچ خشکه سایز دین 931 200*8پیچ خشکه سایز دین 931 200*9پیچ خشکه سایز دین 931 200*10
پیچ خشکه سایز دین 931 220*8پیچ خشکه سایز دین 931 220*9پیچ خشکه سایز دین 931 220*10
پیچ خشکه سایز دین 931 250*8پیچ خشکه سایز دین 931 250*9پیچ خشکه سایز دین 931 250*10
پیچ خشکه سایز دین 931 280*8پیچ خشکه سایز دین 931 280*9پیچ خشکه سایز دین 931 280*10
پیچ خشکه سایز دین 931 300*8پیچ خشکه سایز دین 931 300*9پیچ خشکه سایز دین 931 300*10
پیچ خشکه دین 933 8*8پیچ خشکه دین 933 8*9پیچ خشکه دین 933 8*10
پیچ خشکه دین 933 10*8پیچ خشکه دین 933 10*9پیچ خشکه دین 933 10*10
پیچ خشکه دین 933 12*8پیچ خشکه دین 933 12*9پیچ خشکه دین 933 12*10
پیچ خشکه دین 933 15*8پیچ خشکه دین 933 15*9پیچ خشکه دین 933 15*10
پیچ خشکه دین 933 20*8پیچ خشکه دین 933 20*9پیچ خشکه دین 933 20*10
پیچ خشکه دین 933 25*8پیچ خشکه دین 933 25*9پیچ خشکه دین 933 25*10
پیچ خشکه دین 933 30*8پیچ خشکه دین 933 30*9پیچ خشکه دین 933 30*10
پیچ خشکه دین 933 35*8پیچ خشکه دین 933 35*9پیچ خشکه دین 933 35*10
پیچ خشکه دین 933 40*8پیچ خشکه دین 933 40*9پیچ خشکه دین 933 40*10
پیچ خشکه دین 933 50*8پیچ خشکه دین 933 50*9پیچ خشکه دین 933 50*10
پیچ خشکه دین 933 60*8پیچ خشکه دین 933 60*9پیچ خشکه دین 933 60*10
پیچ خشکه دین 933 70*8پیچ خشکه دین 933 70*9پیچ خشکه دین 933 70*10
پیچ خشکه دین 933 80*8پیچ خشکه دین 933 80*9پیچ خشکه دین 933 80*10
پیچ خشکه دین 933 90*8پیچ خشکه دین 933 90*9پیچ خشکه دین 933 90*10
پیچ خشکه دین 933 100*8پیچ خشکه دین 933 100*9پیچ خشکه دین 933 100*10
پیچ خشکه دین 933 110*8پیچ خشکه دین 933 110*9پیچ خشکه دین 933 110*10
پیچ خشکه دین 933 120*8پیچ خشکه دین 933 120*9پیچ خشکه دین 933 120*10
150*53پیچ خشکه سایز دین 936 150*53پیچ خشکه سایز دین 937 150*53پیچ خشکه سایز دین 938
پیچ خشکه دین 933 150*8پیچ خشکه دین 933 150*9پیچ خشکه دین 933 150*10
پیچ خشکه دین 933 180*8پیچ خشکه دین 933 180*9پیچ خشکه دین 933 180*10
پیچ خشکه دین 933 200*8پیچ خشکه دین 933 200*9پیچ خشکه دین 933 200*10
پیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گا
پیچ خشکه دین 933 250*8پیچ خشکه دین 933 250*9پیچ خشکه دین 933 250*10
پیچ خشکه دین 933 280*8پیچ خشکه دین 933 280*9پیچ خشکه دین 933 280*10
پیچ خشکه دین 933 300*8پیچ خشکه دین 933 300*9پیچ خشکه دین 933 300*10
پیچ خشکه سایز دین 933 8*11پیچ خشکه سایز دین 933 8*12پیچ خشکه سایز دین 933 8*13
پیچ خشکه سایز دین 933 10*11پیچ خشکه سایز دین 933 10*12پیچ خشکه سایز دین 933 10*13
پیچ خشکه سایز دین 933 12*11پیچ خشکه سایز دین 933 12*12پیچ خشکه سایز دین 933 12*13
پیچ خشکه سایز دین 933 15*11پیچ خشکه سایز دین 933 15*12پیچ خشکه سایز دین 933 15*13
پیچ خشکه سایز دین 933 20*11پیچ خشکه سایز دین 933 20*12پیچ خشکه سایز دین 933 20*13
پیچ خشکه سایز دین 933 25*11پیچ خشکه سایز دین 933 25*12پیچ خشکه سایز دین 933 25*13
پیچ خشکه سایز دین 933 30*11پیچ خشکه سایز دین 933 30*12پیچ خشکه سایز دین 933 30*13
پیچ خشکه سایز دین 933 35*11پیچ خشکه سایز دین 933 35*12پیچ خشکه سایز دین 933 35*13
پیچ خشکه سایز دین 933 40*11پیچ خشکه سایز دین 933 40*12پیچ خشکه سایز دین 933 40*13
پیچ خشکه سایز دین 933 50*11پیچ خشکه سایز دین 933 50*12پیچ خشکه سایز دین 933 50*13
پیچ خشکه سایز دین 933 60*11پیچ خشکه سایز دین 933 60*12پیچ خشکه سایز دین 933 60*13
پیچ خشکه سایز دین 933 70*11پیچ خشکه سایز دین 933 70*12پیچ خشکه سایز دین 933 70*13
پیچ خشکه سایز دین 933 80*11پیچ خشکه سایز دین 933 80*12پیچ خشکه سایز دین 933 80*13
پیچ خشکه سایز دین 933 90*11پیچ خشکه سایز دین 933 90*12پیچ خشکه سایز دین 933 90*13
پیچ خشکه سایز دین 933 100*11پیچ خشکه سایز دین 933 100*12پیچ خشکه سایز دین 933 100*13
پیچ خشکه سایز دین 933 110*11پیچ خشکه سایز دین 933 110*12پیچ خشکه سایز دین 933 110*13
پیچ خشکه سایز دین 933 120*11پیچ خشکه سایز دین 933 120*12پیچ خشکه سایز دین 933 120*13
150*53پیچ خشکه سایز دین 939 150*53پیچ خشکه سایز دین 940 150*53پیچ خشکه سایز دین 941
پیچ خشکه سایز دین 933 150*11پیچ خشکه سایز دین 933 150*12پیچ خشکه سایز دین 933 150*13
پیچ خشکه سایز دین 933 180*11پیچ خشکه سایز دین 933 180*12پیچ خشکه سایز دین 933 180*13
پیچ خشکه سایز دین 933 200*11پیچ خشکه سایز دین 933 200*12پیچ خشکه سایز دین 933 200*13
پیچ خشکه سایز دین 933 220*11پیچ خشکه سایز دین 933 220*12پیچ خشکه سایز دین 933 220*13
پیچ خشکه سایز دین 933 250*11پیچ خشکه سایز دین 933 250*12پیچ خشکه سایز دین 933 250*13
پیچ خشکه سایز دین 933 280*11پیچ خشکه سایز دین 933 280*12پیچ خشکه سایز دین 933 280*13
پیچ خشکه سایز دین 933 300*11پیچ خشکه سایز دین 933 300*12پیچ خشکه سایز دین 933 300*13
پیچ خشکه سایز دین 931 8*11پیچ خشکه سایز دین 931 8*12پیچ خشکه سایز دین 931 8*13
پیچ خشکه سایز دین 931 10*11پیچ خشکه سایز دین 931 10*12پیچ خشکه سایز دین 931 10*13
پیچ خشکه سایز دین 931 12*11پیچ خشکه سایز دین 931 12*12پیچ خشکه سایز دین 931 12*13
پیچ خشکه سایز دین 931 15*11پیچ خشکه سایز دین 931 15*12پیچ خشکه سایز دین 931 15*13
پیچ خشکه سایز دین 931 20*11پیچ خشکه سایز دین 931 20*12پیچ خشکه سایز دین 931 20*13
پیچ خشکه سایز دین 931 25*11پیچ خشکه سایز دین 931 25*12پیچ خشکه سایز دین 931 25*13
پیچ خشکه سایز دین 931 30*11پیچ خشکه سایز دین 931 30*12پیچ خشکه سایز دین 931 30*13
پیچ خشکه سایز دین 931 35*11پیچ خشکه سایز دین 931 35*12پیچ خشکه سایز دین 931 35*13
پیچ خشکه سایز دین 931 40*11پیچ خشکه سایز دین 931 40*12پیچ خشکه سایز دین 931 40*13
پیچ خشکه سایز دین 931 50*11پیچ خشکه سایز دین 931 50*12پیچ خشکه سایز دین 931 50*13
پیچ خشکه سایز دین 931 60*11پیچ خشکه سایز دین 931 60*12پیچ خشکه سایز دین 931 60*13
پیچ خشکه سایز دین 931 70*11پیچ خشکه سایز دین 931 70*12پیچ خشکه سایز دین 931 70*13
پیچ خشکه سایز دین 931 80*11پیچ خشکه سایز دین 931 80*12پیچ خشکه سایز دین 931 80*13
پیچ خشکه سایز دین 931 90*11پیچ خشکه سایز دین 931 90*12پیچ خشکه سایز دین 931 90*13
پیچ خشکه سایز دین 931 100*11پیچ خشکه سایز دین 931 100*12پیچ خشکه سایز دین 931 100*13
پیچ خشکه سایز دین 931 110*11پیچ خشکه سایز دین 931 110*12پیچ خشکه سایز دین 931 110*13
پیچ خشکه سایز دین 931 120*11پیچ خشکه سایز دین 931 120*12پیچ خشکه سایز دین 931 120*13
150*53پیچ خشکه سایز دین 939 150*53پیچ خشکه سایز دین 940 150*53پیچ خشکه سایز دین 941
پیچ خشکه سایز دین 931 150*11پیچ خشکه سایز دین 931 150*12پیچ خشکه سایز دین 931 150*13
پیچ خشکه سایز دین 931 180*11پیچ خشکه سایز دین 931 180*12پیچ خشکه سایز دین 931 180*13
پیچ خشکه سایز دین 931 200*11پیچ خشکه سایز دین 931 200*12پیچ خشکه سایز دین 931 200*13
پیچ خشکه سایز دین 931 220*11پیچ خشکه سایز دین 931 220*12پیچ خشکه سایز دین 931 220*13
پیچ خشکه سایز دین 931 250*11پیچ خشکه سایز دین 931 250*12پیچ خشکه سایز دین 931 250*13
پیچ خشکه سایز دین 931 280*11پیچ خشکه سایز دین 931 280*12پیچ خشکه سایز دین 931 280*13
پیچ خشکه سایز دین 931 300*11پیچ خشکه سایز دین 931 300*12پیچ خشکه سایز دین 931 300*13
پیچ خشکه دین 933 8*11پیچ خشکه دین 933 8*12پیچ خشکه دین 933 8*13
پیچ خشکه دین 933 10*11پیچ خشکه دین 933 10*12پیچ خشکه دین 933 10*13
پیچ خشکه دین 933 12*11پیچ خشکه دین 933 12*12پیچ خشکه دین 933 12*13
پیچ خشکه دین 933 15*11پیچ خشکه دین 933 15*12پیچ خشکه دین 933 15*13
پیچ خشکه دین 933 20*11پیچ خشکه دین 933 20*12پیچ خشکه دین 933 20*13
پیچ خشکه دین 933 25*11پیچ خشکه دین 933 25*12پیچ خشکه دین 933 25*13
پیچ خشکه دین 933 30*11پیچ خشکه دین 933 30*12پیچ خشکه دین 933 30*13
پیچ خشکه دین 933 35*11پیچ خشکه دین 933 35*12پیچ خشکه دین 933 35*13
پیچ خشکه دین 933 40*11پیچ خشکه دین 933 40*12پیچ خشکه دین 933 40*13
پیچ خشکه دین 933 50*11پیچ خشکه دین 933 50*12پیچ خشکه دین 933 50*13
پیچ خشکه دین 933 60*11پیچ خشکه دین 933 60*12پیچ خشکه دین 933 60*13
پیچ خشکه دین 933 70*11پیچ خشکه دین 933 70*12پیچ خشکه دین 933 70*13
پیچ خشکه دین 933 80*11پیچ خشکه دین 933 80*12پیچ خشکه دین 933 80*13
پیچ خشکه دین 933 90*11پیچ خشکه دین 933 90*12پیچ خشکه دین 933 90*13
پیچ خشکه دین 933 100*11پیچ خشکه دین 933 100*12پیچ خشکه دین 933 100*13
پیچ خشکه دین 933 110*11پیچ خشکه دین 933 110*12پیچ خشکه دین 933 110*13
پیچ خشکه دین 933 120*11پیچ خشکه دین 933 120*12پیچ خشکه دین 933 120*13
150*53پیچ خشکه سایز دین 939 150*53پیچ خشکه سایز دین 940 150*53پیچ خشکه سایز دین 941
پیچ خشکه دین 933 150*11پیچ خشکه دین 933 150*12پیچ خشکه دین 933 150*13
پیچ خشکه دین 933 180*11پیچ خشکه دین 933 180*12پیچ خشکه دین 933 180*13
پیچ خشکه دین 933 200*11پیچ خشکه دین 933 200*12پیچ خشکه دین 933 200*13
پیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گا
پیچ خشکه دین 933 250*11پیچ خشکه دین 933 250*12پیچ خشکه دین 933 250*13
پیچ خشکه دین 933 280*11پیچ خشکه دین 933 280*12پیچ خشکه دین 933 280*13
پیچ خشکه دین 933 300*11پیچ خشکه دین 933 300*12پیچ خشکه دین 933 300*13
پیچ خشکه سایز دین 933 8*14پیچ خشکه سایز دین 933 8*15پیچ خشکه سایز دین 933 8*16
پیچ خشکه سایز دین 933 10*14پیچ خشکه سایز دین 933 10*15پیچ خشکه سایز دین 933 10*16
پیچ خشکه سایز دین 933 12*14پیچ خشکه سایز دین 933 12*15پیچ خشکه سایز دین 933 12*16
پیچ خشکه سایز دین 933 15*14پیچ خشکه سایز دین 933 15*15پیچ خشکه سایز دین 933 15*16
پیچ خشکه سایز دین 933 20*14پیچ خشکه سایز دین 933 20*15پیچ خشکه سایز دین 933 20*16
پیچ خشکه سایز دین 933 25*14پیچ خشکه سایز دین 933 25*15پیچ خشکه سایز دین 933 25*16
پیچ خشکه سایز دین 933 30*14پیچ خشکه سایز دین 933 30*15پیچ خشکه سایز دین 933 30*16
پیچ خشکه سایز دین 933 35*14پیچ خشکه سایز دین 933 35*15پیچ خشکه سایز دین 933 35*16
پیچ خشکه سایز دین 933 40*14پیچ خشکه سایز دین 933 40*15پیچ خشکه سایز دین 933 40*16
پیچ خشکه سایز دین 933 50*14پیچ خشکه سایز دین 933 50*15پیچ خشکه سایز دین 933 50*16
پیچ خشکه سایز دین 933 60*14پیچ خشکه سایز دین 933 60*15پیچ خشکه سایز دین 933 60*16
پیچ خشکه سایز دین 933 70*14پیچ خشکه سایز دین 933 70*15پیچ خشکه سایز دین 933 70*16
پیچ خشکه سایز دین 933 80*14پیچ خشکه سایز دین 933 80*15پیچ خشکه سایز دین 933 80*16
پیچ خشکه سایز دین 933 90*14پیچ خشکه سایز دین 933 90*15پیچ خشکه سایز دین 933 90*16
پیچ خشکه سایز دین 933 100*14پیچ خشکه سایز دین 933 100*15پیچ خشکه سایز دین 933 100*16
پیچ خشکه سایز دین 933 110*14پیچ خشکه سایز دین 933 110*15پیچ خشکه سایز دین 933 110*16
پیچ خشکه سایز دین 933 120*14پیچ خشکه سایز دین 933 120*15پیچ خشکه سایز دین 933 120*16
150*53پیچ خشکه سایز دین 942 150*53پیچ خشکه سایز دین 943 150*53پیچ خشکه سایز دین 944
پیچ خشکه سایز دین 933 150*14پیچ خشکه سایز دین 933 150*15پیچ خشکه سایز دین 933 150*16
پیچ خشکه سایز دین 933 180*14پیچ خشکه سایز دین 933 180*15پیچ خشکه سایز دین 933 180*16
پیچ خشکه سایز دین 933 200*14پیچ خشکه سایز دین 933 200*15پیچ خشکه سایز دین 933 200*16
پیچ خشکه سایز دین 933 220*14پیچ خشکه سایز دین 933 220*15پیچ خشکه سایز دین 933 220*16
پیچ خشکه سایز دین 933 250*14پیچ خشکه سایز دین 933 250*15پیچ خشکه سایز دین 933 250*16
پیچ خشکه سایز دین 933 280*14پیچ خشکه سایز دین 933 280*15پیچ خشکه سایز دین 933 280*16
پیچ خشکه سایز دین 933 300*14پیچ خشکه سایز دین 933 300*15پیچ خشکه سایز دین 933 300*16
پیچ خشکه سایز دین 931 8*14پیچ خشکه سایز دین 931 8*15پیچ خشکه سایز دین 931 8*16
پیچ خشکه سایز دین 931 10*14پیچ خشکه سایز دین 931 10*15پیچ خشکه سایز دین 931 10*16
پیچ خشکه سایز دین 931 12*14پیچ خشکه سایز دین 931 12*15پیچ خشکه سایز دین 931 12*16
پیچ خشکه سایز دین 931 15*14پیچ خشکه سایز دین 931 15*15پیچ خشکه سایز دین 931 15*16
پیچ خشکه سایز دین 931 20*14پیچ خشکه سایز دین 931 20*15پیچ خشکه سایز دین 931 20*16
پیچ خشکه سایز دین 931 25*14پیچ خشکه سایز دین 931 25*15پیچ خشکه سایز دین 931 25*16
پیچ خشکه سایز دین 931 30*14پیچ خشکه سایز دین 931 30*15پیچ خشکه سایز دین 931 30*16
پیچ خشکه سایز دین 931 35*14پیچ خشکه سایز دین 931 35*15پیچ خشکه سایز دین 931 35*16
پیچ خشکه سایز دین 931 40*14پیچ خشکه سایز دین 931 40*15پیچ خشکه سایز دین 931 40*16
پیچ خشکه سایز دین 931 50*14پیچ خشکه سایز دین 931 50*15پیچ خشکه سایز دین 931 50*16
پیچ خشکه سایز دین 931 60*14پیچ خشکه سایز دین 931 60*15پیچ خشکه سایز دین 931 60*16
پیچ خشکه سایز دین 931 70*14پیچ خشکه سایز دین 931 70*15پیچ خشکه سایز دین 931 70*16
پیچ خشکه سایز دین 931 80*14پیچ خشکه سایز دین 931 80*15پیچ خشکه سایز دین 931 80*16
پیچ خشکه سایز دین 931 90*14پیچ خشکه سایز دین 931 90*15پیچ خشکه سایز دین 931 90*16
پیچ خشکه سایز دین 931 100*14پیچ خشکه سایز دین 931 100*15پیچ خشکه سایز دین 931 100*16
پیچ خشکه سایز دین 931 110*14پیچ خشکه سایز دین 931 110*15پیچ خشکه سایز دین 931 110*16
پیچ خشکه سایز دین 931 120*14پیچ خشکه سایز دین 931 120*15پیچ خشکه سایز دین 931 120*16
150*53پیچ خشکه سایز دین 942 150*53پیچ خشکه سایز دین 943 150*53پیچ خشکه سایز دین 944
پیچ خشکه سایز دین 931 150*14پیچ خشکه سایز دین 931 150*15پیچ خشکه سایز دین 931 150*16
پیچ خشکه سایز دین 931 180*14پیچ خشکه سایز دین 931 180*15پیچ خشکه سایز دین 931 180*16
پیچ خشکه سایز دین 931 200*14پیچ خشکه سایز دین 931 200*15پیچ خشکه سایز دین 931 200*16
پیچ خشکه سایز دین 931 220*14پیچ خشکه سایز دین 931 220*15پیچ خشکه سایز دین 931 220*16
پیچ خشکه سایز دین 931 250*14پیچ خشکه سایز دین 931 250*15پیچ خشکه سایز دین 931 250*16
پیچ خشکه سایز دین 931 280*14پیچ خشکه سایز دین 931 280*15پیچ خشکه سایز دین 931 280*16
پیچ خشکه سایز دین 931 300*14پیچ خشکه سایز دین 931 300*15پیچ خشکه سایز دین 931 300*16
پیچ خشکه دین 933 8*14پیچ خشکه دین 933 8*15پیچ خشکه دین 933 8*16
پیچ خشکه دین 933 10*14پیچ خشکه دین 933 10*15پیچ خشکه دین 933 10*16
پیچ خشکه دین 933 12*14پیچ خشکه دین 933 12*15پیچ خشکه دین 933 12*16
پیچ خشکه دین 933 15*14پیچ خشکه دین 933 15*15پیچ خشکه دین 933 15*16
پیچ خشکه دین 933 20*14پیچ خشکه دین 933 20*15پیچ خشکه دین 933 20*16
پیچ خشکه دین 933 25*14پیچ خشکه دین 933 25*15پیچ خشکه دین 933 25*16
پیچ خشکه دین 933 30*14پیچ خشکه دین 933 30*15پیچ خشکه دین 933 30*16
پیچ خشکه دین 933 35*14پیچ خشکه دین 933 35*15پیچ خشکه دین 933 35*16
پیچ خشکه دین 933 40*14پیچ خشکه دین 933 40*15پیچ خشکه دین 933 40*16
پیچ خشکه دین 933 50*14پیچ خشکه دین 933 50*15پیچ خشکه دین 933 50*16
پیچ خشکه دین 933 60*14پیچ خشکه دین 933 60*15پیچ خشکه دین 933 60*16
پیچ خشکه دین 933 70*14پیچ خشکه دین 933 70*15پیچ خشکه دین 933 70*16
پیچ خشکه دین 933 80*14پیچ خشکه دین 933 80*15پیچ خشکه دین 933 80*16
پیچ خشکه دین 933 90*14پیچ خشکه دین 933 90*15پیچ خشکه دین 933 90*16
پیچ خشکه دین 933 100*14پیچ خشکه دین 933 100*15پیچ خشکه دین 933 100*16
پیچ خشکه دین 933 110*14پیچ خشکه دین 933 110*15پیچ خشکه دین 933 110*16
پیچ خشکه دین 933 120*14پیچ خشکه دین 933 120*15پیچ خشکه دین 933 120*16
150*53پیچ خشکه سایز دین 942 150*53پیچ خشکه سایز دین 943 150*53پیچ خشکه سایز دین 944
پیچ خشکه دین 933 150*14پیچ خشکه دین 933 150*15پیچ خشکه دین 933 150*16
پیچ خشکه دین 933 180*14پیچ خشکه دین 933 180*15پیچ خشکه دین 933 180*16
پیچ خشکه دین 933 200*14پیچ خشکه دین 933 200*15پیچ خشکه دین 933 200*16
پیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گا
پیچ خشکه دین 933 250*14پیچ خشکه دین 933 250*15پیچ خشکه دین 933 250*16
پیچ خشکه دین 933 280*14پیچ خشکه دین 933 280*15پیچ خشکه دین 933 280*16
پیچ خشکه دین 933 300*14پیچ خشکه دین 933 300*15پیچ خشکه دین 933 300*16
پیچ خشکه سایز دین 933 8*17پیچ خشکه سایز دین 933 8*18پیچ خشکه سایز دین 933 8*19
پیچ خشکه سایز دین 933 10*17پیچ خشکه سایز دین 933 10*18پیچ خشکه سایز دین 933 10*19
پیچ خشکه سایز دین 933 12*17پیچ خشکه سایز دین 933 12*18پیچ خشکه سایز دین 933 12*19
پیچ خشکه سایز دین 933 15*17پیچ خشکه سایز دین 933 15*18پیچ خشکه سایز دین 933 15*19
پیچ خشکه سایز دین 933 20*17پیچ خشکه سایز دین 933 20*18پیچ خشکه سایز دین 933 20*19
پیچ خشکه سایز دین 933 25*17پیچ خشکه سایز دین 933 25*18پیچ خشکه سایز دین 933 25*19
پیچ خشکه سایز دین 933 30*17پیچ خشکه سایز دین 933 30*18پیچ خشکه سایز دین 933 30*19
پیچ خشکه سایز دین 933 35*17پیچ خشکه سایز دین 933 35*18پیچ خشکه سایز دین 933 35*19
پیچ خشکه سایز دین 933 40*17پیچ خشکه سایز دین 933 40*18پیچ خشکه سایز دین 933 40*19
پیچ خشکه سایز دین 933 50*17پیچ خشکه سایز دین 933 50*18پیچ خشکه سایز دین 933 50*19
پیچ خشکه سایز دین 933 60*17پیچ خشکه سایز دین 933 60*18پیچ خشکه سایز دین 933 60*19
پیچ خشکه سایز دین 933 70*17پیچ خشکه سایز دین 933 70*18پیچ خشکه سایز دین 933 70*19
پیچ خشکه سایز دین 933 80*17پیچ خشکه سایز دین 933 80*18پیچ خشکه سایز دین 933 80*19
پیچ خشکه سایز دین 933 90*17پیچ خشکه سایز دین 933 90*18پیچ خشکه سایز دین 933 90*19
پیچ خشکه سایز دین 933 100*17پیچ خشکه سایز دین 933 100*18پیچ خشکه سایز دین 933 100*19
پیچ خشکه سایز دین 933 110*17پیچ خشکه سایز دین 933 110*18پیچ خشکه سایز دین 933 110*19
پیچ خشکه سایز دین 933 120*17پیچ خشکه سایز دین 933 120*18پیچ خشکه سایز دین 933 120*19
150*53پیچ خشکه سایز دین 945 150*53پیچ خشکه سایز دین 946 150*53پیچ خشکه سایز دین 947
پیچ خشکه سایز دین 933 150*17پیچ خشکه سایز دین 933 150*18پیچ خشکه سایز دین 933 150*19
پیچ خشکه سایز دین 933 180*17پیچ خشکه سایز دین 933 180*18پیچ خشکه سایز دین 933 180*19
پیچ خشکه سایز دین 933 200*17پیچ خشکه سایز دین 933 200*18پیچ خشکه سایز دین 933 200*19
پیچ خشکه سایز دین 933 220*17پیچ خشکه سایز دین 933 220*18پیچ خشکه سایز دین 933 220*19
پیچ خشکه سایز دین 933 250*17پیچ خشکه سایز دین 933 250*18پیچ خشکه سایز دین 933 250*19
پیچ خشکه سایز دین 933 280*17پیچ خشکه سایز دین 933 280*18پیچ خشکه سایز دین 933 280*19
پیچ خشکه سایز دین 933 300*17پیچ خشکه سایز دین 933 300*18پیچ خشکه سایز دین 933 300*19
پیچ خشکه سایز دین 931 8*17پیچ خشکه سایز دین 931 8*18پیچ خشکه سایز دین 931 8*19
پیچ خشکه سایز دین 931 10*17پیچ خشکه سایز دین 931 10*18پیچ خشکه سایز دین 931 10*19
پیچ خشکه سایز دین 931 12*17پیچ خشکه سایز دین 931 12*18پیچ خشکه سایز دین 931 12*19
پیچ خشکه سایز دین 931 15*17پیچ خشکه سایز دین 931 15*18پیچ خشکه سایز دین 931 15*19
پیچ خشکه سایز دین 931 20*17پیچ خشکه سایز دین 931 20*18پیچ خشکه سایز دین 931 20*19
پیچ خشکه سایز دین 931 25*17پیچ خشکه سایز دین 931 25*18پیچ خشکه سایز دین 931 25*19
پیچ خشکه سایز دین 931 30*17پیچ خشکه سایز دین 931 30*18پیچ خشکه سایز دین 931 30*19
پیچ خشکه سایز دین 931 35*17پیچ خشکه سایز دین 931 35*18پیچ خشکه سایز دین 931 35*19
پیچ خشکه سایز دین 931 40*17پیچ خشکه سایز دین 931 40*18پیچ خشکه سایز دین 931 40*19
پیچ خشکه سایز دین 931 50*17پیچ خشکه سایز دین 931 50*18پیچ خشکه سایز دین 931 50*19
پیچ خشکه سایز دین 931 60*17پیچ خشکه سایز دین 931 60*18پیچ خشکه سایز دین 931 60*19
پیچ خشکه سایز دین 931 70*17پیچ خشکه سایز دین 931 70*18پیچ خشکه سایز دین 931 70*19
پیچ خشکه سایز دین 931 80*17پیچ خشکه سایز دین 931 80*18پیچ خشکه سایز دین 931 80*19
پیچ خشکه سایز دین 931 90*17پیچ خشکه سایز دین 931 90*18پیچ خشکه سایز دین 931 90*19
پیچ خشکه سایز دین 931 100*17پیچ خشکه سایز دین 931 100*18پیچ خشکه سایز دین 931 100*19
پیچ خشکه سایز دین 931 110*17پیچ خشکه سایز دین 931 110*18پیچ خشکه سایز دین 931 110*19
پیچ خشکه سایز دین 931 120*17پیچ خشکه سایز دین 931 120*18پیچ خشکه سایز دین 931 120*19
150*53پیچ خشکه سایز دین 945 150*53پیچ خشکه سایز دین 946 150*53پیچ خشکه سایز دین 947
پیچ خشکه سایز دین 931 150*17پیچ خشکه سایز دین 931 150*18پیچ خشکه سایز دین 931 150*19
پیچ خشکه سایز دین 931 180*17پیچ خشکه سایز دین 931 180*18پیچ خشکه سایز دین 931 180*19
پیچ خشکه سایز دین 931 200*17پیچ خشکه سایز دین 931 200*18پیچ خشکه سایز دین 931 200*19
پیچ خشکه سایز دین 931 220*17پیچ خشکه سایز دین 931 220*18پیچ خشکه سایز دین 931 220*19
پیچ خشکه سایز دین 931 250*17پیچ خشکه سایز دین 931 250*18پیچ خشکه سایز دین 931 250*19
پیچ خشکه سایز دین 931 280*17پیچ خشکه سایز دین 931 280*18پیچ خشکه سایز دین 931 280*19
پیچ خشکه سایز دین 931 300*17پیچ خشکه سایز دین 931 300*18پیچ خشکه سایز دین 931 300*19
پیچ خشکه دین 933 8*17پیچ خشکه دین 933 8*18پیچ خشکه دین 933 8*19
پیچ خشکه دین 933 10*17پیچ خشکه دین 933 10*18پیچ خشکه دین 933 10*19
پیچ خشکه دین 933 12*17پیچ خشکه دین 933 12*18پیچ خشکه دین 933 12*19
پیچ خشکه دین 933 15*17پیچ خشکه دین 933 15*18پیچ خشکه دین 933 15*19
پیچ خشکه دین 933 20*17پیچ خشکه دین 933 20*18پیچ خشکه دین 933 20*19
پیچ خشکه دین 933 25*17پیچ خشکه دین 933 25*18پیچ خشکه دین 933 25*19
پیچ خشکه دین 933 30*17پیچ خشکه دین 933 30*18پیچ خشکه دین 933 30*19
پیچ خشکه دین 933 35*17پیچ خشکه دین 933 35*18پیچ خشکه دین 933 35*19
پیچ خشکه دین 933 40*17پیچ خشکه دین 933 40*18پیچ خشکه دین 933 40*19
پیچ خشکه دین 933 50*17پیچ خشکه دین 933 50*18پیچ خشکه دین 933 50*19
پیچ خشکه دین 933 60*17پیچ خشکه دین 933 60*18پیچ خشکه دین 933 60*19
پیچ خشکه دین 933 70*17پیچ خشکه دین 933 70*18پیچ خشکه دین 933 70*19
پیچ خشکه دین 933 80*17پیچ خشکه دین 933 80*18پیچ خشکه دین 933 80*19
پیچ خشکه دین 933 90*17پیچ خشکه دین 933 90*18پیچ خشکه دین 933 90*19
پیچ خشکه دین 933 100*17پیچ خشکه دین 933 100*18پیچ خشکه دین 933 100*19
پیچ خشکه دین 933 110*17پیچ خشکه دین 933 110*18پیچ خشکه دین 933 110*19
پیچ خشکه دین 933 120*17پیچ خشکه دین 933 120*18پیچ خشکه دین 933 120*19
150*53پیچ خشکه سایز دین 945 150*53پیچ خشکه سایز دین 946 150*53پیچ خشکه سایز دین 947
پیچ خشکه دین 933 150*17پیچ خشکه دین 933 150*18پیچ خشکه دین 933 150*19
پیچ خشکه دین 933 180*17پیچ خشکه دین 933 180*18پیچ خشکه دین 933 180*19
پیچ خشکه دین 933 200*17پیچ خشکه دین 933 200*18پیچ خشکه دین 933 200*19
پیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گا
پیچ خشکه دین 933 250*17پیچ خشکه دین 933 250*18پیچ خشکه دین 933 250*19
پیچ خشکه دین 933 280*17پیچ خشکه دین 933 280*18پیچ خشکه دین 933 280*19
پیچ خشکه دین 933 300*17پیچ خشکه دین 933 300*18پیچ خشکه دین 933 300*19
پیچ خشکه سایز دین 933 8*20پیچ خشکه سایز دین 933 8*21پیچ خشکه سایز دین 933 8*22
پیچ خشکه سایز دین 933 10*20پیچ خشکه سایز دین 933 10*21پیچ خشکه سایز دین 933 10*22
پیچ خشکه سایز دین 933 12*20پیچ خشکه سایز دین 933 12*21پیچ خشکه سایز دین 933 12*22
پیچ خشکه سایز دین 933 15*20پیچ خشکه سایز دین 933 15*21پیچ خشکه سایز دین 933 15*22
پیچ خشکه سایز دین 933 20*20پیچ خشکه سایز دین 933 20*21پیچ خشکه سایز دین 933 20*22
پیچ خشکه سایز دین 933 25*20پیچ خشکه سایز دین 933 25*21پیچ خشکه سایز دین 933 25*22
پیچ خشکه سایز دین 933 30*20پیچ خشکه سایز دین 933 30*21پیچ خشکه سایز دین 933 30*22
پیچ خشکه سایز دین 933 35*20پیچ خشکه سایز دین 933 35*21پیچ خشکه سایز دین 933 35*22
پیچ خشکه سایز دین 933 40*20پیچ خشکه سایز دین 933 40*21پیچ خشکه سایز دین 933 40*22
پیچ خشکه سایز دین 933 50*20پیچ خشکه سایز دین 933 50*21پیچ خشکه سایز دین 933 50*22
پیچ خشکه سایز دین 933 60*20پیچ خشکه سایز دین 933 60*21پیچ خشکه سایز دین 933 60*22
پیچ خشکه سایز دین 933 70*20پیچ خشکه سایز دین 933 70*21پیچ خشکه سایز دین 933 70*22
پیچ خشکه سایز دین 933 80*20پیچ خشکه سایز دین 933 80*21پیچ خشکه سایز دین 933 80*22
پیچ خشکه سایز دین 933 90*20پیچ خشکه سایز دین 933 90*21پیچ خشکه سایز دین 933 90*22
پیچ خشکه سایز دین 933 100*20پیچ خشکه سایز دین 933 100*21پیچ خشکه سایز دین 933 100*22
پیچ خشکه سایز دین 933 110*20پیچ خشکه سایز دین 933 110*21پیچ خشکه سایز دین 933 110*22
پیچ خشکه سایز دین 933 120*20پیچ خشکه سایز دین 933 120*21پیچ خشکه سایز دین 933 120*22
150*53پیچ خشکه سایز دین 948 150*53پیچ خشکه سایز دین 949 150*53پیچ خشکه سایز دین 950
پیچ خشکه سایز دین 933 150*20پیچ خشکه سایز دین 933 150*21پیچ خشکه سایز دین 933 150*22
پیچ خشکه سایز دین 933 180*20پیچ خشکه سایز دین 933 180*21پیچ خشکه سایز دین 933 180*22
پیچ خشکه سایز دین 933 200*20پیچ خشکه سایز دین 933 200*21پیچ خشکه سایز دین 933 200*22
پیچ خشکه سایز دین 933 220*20پیچ خشکه سایز دین 933 220*21پیچ خشکه سایز دین 933 220*22
پیچ خشکه سایز دین 933 250*20پیچ خشکه سایز دین 933 250*21پیچ خشکه سایز دین 933 250*22
پیچ خشکه سایز دین 933 280*20پیچ خشکه سایز دین 933 280*21پیچ خشکه سایز دین 933 280*22
پیچ خشکه سایز دین 933 300*20پیچ خشکه سایز دین 933 300*21پیچ خشکه سایز دین 933 300*22
پیچ خشکه سایز دین 931 8*20پیچ خشکه سایز دین 931 8*21پیچ خشکه سایز دین 931 8*22
پیچ خشکه سایز دین 931 10*20پیچ خشکه سایز دین 931 10*21پیچ خشکه سایز دین 931 10*22
پیچ خشکه سایز دین 931 12*20پیچ خشکه سایز دین 931 12*21پیچ خشکه سایز دین 931 12*22
پیچ خشکه سایز دین 931 15*20پیچ خشکه سایز دین 931 15*21پیچ خشکه سایز دین 931 15*22
پیچ خشکه سایز دین 931 20*20پیچ خشکه سایز دین 931 20*21پیچ خشکه سایز دین 931 20*22
پیچ خشکه سایز دین 931 25*20پیچ خشکه سایز دین 931 25*21پیچ خشکه سایز دین 931 25*22
پیچ خشکه سایز دین 931 30*20پیچ خشکه سایز دین 931 30*21پیچ خشکه سایز دین 931 30*22
پیچ خشکه سایز دین 931 35*20پیچ خشکه سایز دین 931 35*21پیچ خشکه سایز دین 931 35*22
پیچ خشکه سایز دین 931 40*20پیچ خشکه سایز دین 931 40*21پیچ خشکه سایز دین 931 40*22
پیچ خشکه سایز دین 931 50*20پیچ خشکه سایز دین 931 50*21پیچ خشکه سایز دین 931 50*22
پیچ خشکه سایز دین 931 60*20پیچ خشکه سایز دین 931 60*21پیچ خشکه سایز دین 931 60*22
پیچ خشکه سایز دین 931 70*20پیچ خشکه سایز دین 931 70*21پیچ خشکه سایز دین 931 70*22
پیچ خشکه سایز دین 931 80*20پیچ خشکه سایز دین 931 80*21پیچ خشکه سایز دین 931 80*22
پیچ خشکه سایز دین 931 90*20پیچ خشکه سایز دین 931 90*21پیچ خشکه سایز دین 931 90*22
پیچ خشکه سایز دین 931 100*20پیچ خشکه سایز دین 931 100*21پیچ خشکه سایز دین 931 100*22
پیچ خشکه سایز دین 931 110*20پیچ خشکه سایز دین 931 110*21پیچ خشکه سایز دین 931 110*22
پیچ خشکه سایز دین 931 120*20پیچ خشکه سایز دین 931 120*21پیچ خشکه سایز دین 931 120*22
150*53پیچ خشکه سایز دین 948 150*53پیچ خشکه سایز دین 949 150*53پیچ خشکه سایز دین 950
پیچ خشکه سایز دین 931 150*20پیچ خشکه سایز دین 931 150*21پیچ خشکه سایز دین 931 150*22
پیچ خشکه سایز دین 931 180*20پیچ خشکه سایز دین 931 180*21پیچ خشکه سایز دین 931 180*22
پیچ خشکه سایز دین 931 200*20پیچ خشکه سایز دین 931 200*21پیچ خشکه سایز دین 931 200*22
پیچ خشکه سایز دین 931 220*20پیچ خشکه سایز دین 931 220*21پیچ خشکه سایز دین 931 220*22
پیچ خشکه سایز دین 931 250*20پیچ خشکه سایز دین 931 250*21پیچ خشکه سایز دین 931 250*22
پیچ خشکه سایز دین 931 280*20پیچ خشکه سایز دین 931 280*21پیچ خشکه سایز دین 931 280*22
پیچ خشکه سایز دین 931 300*20پیچ خشکه سایز دین 931 300*21پیچ خشکه سایز دین 931 300*22
پیچ خشکه دین 933 8*20پیچ خشکه دین 933 8*21پیچ خشکه دین 933 8*22
پیچ خشکه دین 933 10*20پیچ خشکه دین 933 10*21پیچ خشکه دین 933 10*22
پیچ خشکه دین 933 12*20پیچ خشکه دین 933 12*21پیچ خشکه دین 933 12*22
پیچ خشکه دین 933 15*20پیچ خشکه دین 933 15*21پیچ خشکه دین 933 15*22
پیچ خشکه دین 933 20*20پیچ خشکه دین 933 20*21پیچ خشکه دین 933 20*22
پیچ خشکه دین 933 25*20پیچ خشکه دین 933 25*21پیچ خشکه دین 933 25*22
پیچ خشکه دین 933 30*20پیچ خشکه دین 933 30*21پیچ خشکه دین 933 30*22
پیچ خشکه دین 933 35*20پیچ خشکه دین 933 35*21پیچ خشکه دین 933 35*22
پیچ خشکه دین 933 40*20پیچ خشکه دین 933 40*21پیچ خشکه دین 933 40*22
پیچ خشکه دین 933 50*20پیچ خشکه دین 933 50*21پیچ خشکه دین 933 50*22
پیچ خشکه دین 933 60*20پیچ خشکه دین 933 60*21پیچ خشکه دین 933 60*22
پیچ خشکه دین 933 70*20پیچ خشکه دین 933 70*21پیچ خشکه دین 933 70*22
پیچ خشکه دین 933 80*20پیچ خشکه دین 933 80*21پیچ خشکه دین 933 80*22
پیچ خشکه دین 933 90*20پیچ خشکه دین 933 90*21پیچ خشکه دین 933 90*22
پیچ خشکه دین 933 100*20پیچ خشکه دین 933 100*21پیچ خشکه دین 933 100*22
پیچ خشکه دین 933 110*20پیچ خشکه دین 933 110*21پیچ خشکه دین 933 110*22
پیچ خشکه دین 933 120*20پیچ خشکه دین 933 120*21پیچ خشکه دین 933 120*22
150*53پیچ خشکه سایز دین 948 150*53پیچ خشکه سایز دین 949 150*53پیچ خشکه سایز دین 950
پیچ خشکه دین 933 150*20پیچ خشکه دین 933 150*21پیچ خشکه دین 933 150*22
پیچ خشکه دین 933 180*20پیچ خشکه دین 933 180*21پیچ خشکه دین 933 180*22
پیچ خشکه دین 933 200*20پیچ خشکه دین 933 200*21پیچ خشکه دین 933 200*22
پیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گا
پیچ خشکه دین 933 250*20پیچ خشکه دین 933 250*21پیچ خشکه دین 933 250*22
پیچ خشکه دین 933 280*20پیچ خشکه دین 933 280*21پیچ خشکه دین 933 280*22
پیچ خشکه دین 933 300*20پیچ خشکه دین 933 300*21پیچ خشکه دین 933 300*22
پیچ خشکه سایز دین 933 8*23پیچ خشکه سایز دین 933 8*24پیچ خشکه سایز دین 933 8*25
پیچ خشکه سایز دین 933 10*23پیچ خشکه سایز دین 933 10*24پیچ خشکه سایز دین 933 10*25
پیچ خشکه سایز دین 933 12*23پیچ خشکه سایز دین 933 12*24پیچ خشکه سایز دین 933 12*25
پیچ خشکه سایز دین 933 15*23پیچ خشکه سایز دین 933 15*24پیچ خشکه سایز دین 933 15*25
پیچ خشکه سایز دین 933 20*23پیچ خشکه سایز دین 933 20*24پیچ خشکه سایز دین 933 20*25
پیچ خشکه سایز دین 933 25*23پیچ خشکه سایز دین 933 25*24پیچ خشکه سایز دین 933 25*25
پیچ خشکه سایز دین 933 30*23پیچ خشکه سایز دین 933 30*24پیچ خشکه سایز دین 933 30*25
پیچ خشکه سایز دین 933 35*23پیچ خشکه سایز دین 933 35*24پیچ خشکه سایز دین 933 35*25
پیچ خشکه سایز دین 933 40*23پیچ خشکه سایز دین 933 40*24پیچ خشکه سایز دین 933 40*25
پیچ خشکه سایز دین 933 50*23پیچ خشکه سایز دین 933 50*24پیچ خشکه سایز دین 933 50*25
پیچ خشکه سایز دین 933 60*23پیچ خشکه سایز دین 933 60*24پیچ خشکه سایز دین 933 60*25
پیچ خشکه سایز دین 933 70*23پیچ خشکه سایز دین 933 70*24پیچ خشکه سایز دین 933 70*25
پیچ خشکه سایز دین 933 80*23پیچ خشکه سایز دین 933 80*24پیچ خشکه سایز دین 933 80*25
پیچ خشکه سایز دین 933 90*23پیچ خشکه سایز دین 933 90*24پیچ خشکه سایز دین 933 90*25
پیچ خشکه سایز دین 933 100*23پیچ خشکه سایز دین 933 100*24پیچ خشکه سایز دین 933 100*25
پیچ خشکه سایز دین 933 110*23پیچ خشکه سایز دین 933 110*24پیچ خشکه سایز دین 933 110*25
پیچ خشکه سایز دین 933 120*23پیچ خشکه سایز دین 933 120*24پیچ خشکه سایز دین 933 120*25
150*53پیچ خشکه سایز دین 951 150*53پیچ خشکه سایز دین 952 150*53پیچ خشکه سایز دین 953
پیچ خشکه سایز دین 933 150*23پیچ خشکه سایز دین 933 150*24پیچ خشکه سایز دین 933 150*25
پیچ خشکه سایز دین 933 180*23پیچ خشکه سایز دین 933 180*24پیچ خشکه سایز دین 933 180*25
پیچ خشکه سایز دین 933 200*23پیچ خشکه سایز دین 933 200*24پیچ خشکه سایز دین 933 200*25
پیچ خشکه سایز دین 933 220*23پیچ خشکه سایز دین 933 220*24پیچ خشکه سایز دین 933 220*25
پیچ خشکه سایز دین 933 250*23پیچ خشکه سایز دین 933 250*24پیچ خشکه سایز دین 933 250*25
پیچ خشکه سایز دین 933 280*23پیچ خشکه سایز دین 933 280*24پیچ خشکه سایز دین 933 280*25
پیچ خشکه سایز دین 933 300*23پیچ خشکه سایز دین 933 300*24پیچ خشکه سایز دین 933 300*25
پیچ خشکه سایز دین 931 8*23پیچ خشکه سایز دین 931 8*24پیچ خشکه سایز دین 931 8*25
پیچ خشکه سایز دین 931 10*23پیچ خشکه سایز دین 931 10*24پیچ خشکه سایز دین 931 10*25
پیچ خشکه سایز دین 931 12*23پیچ خشکه سایز دین 931 12*24پیچ خشکه سایز دین 931 12*25
پیچ خشکه سایز دین 931 15*23پیچ خشکه سایز دین 931 15*24پیچ خشکه سایز دین 931 15*25
پیچ خشکه سایز دین 931 20*23پیچ خشکه سایز دین 931 20*24پیچ خشکه سایز دین 931 20*25
پیچ خشکه سایز دین 931 25*23پیچ خشکه سایز دین 931 25*24پیچ خشکه سایز دین 931 25*25
پیچ خشکه سایز دین 931 30*23پیچ خشکه سایز دین 931 30*24پیچ خشکه سایز دین 931 30*25
پیچ خشکه سایز دین 931 35*23پیچ خشکه سایز دین 931 35*24پیچ خشکه سایز دین 931 35*25
پیچ خشکه سایز دین 931 40*23پیچ خشکه سایز دین 931 40*24پیچ خشکه سایز دین 931 40*25
پیچ خشکه سایز دین 931 50*23پیچ خشکه سایز دین 931 50*24پیچ خشکه سایز دین 931 50*25
پیچ خشکه سایز دین 931 60*23پیچ خشکه سایز دین 931 60*24پیچ خشکه سایز دین 931 60*25
پیچ خشکه سایز دین 931 70*23پیچ خشکه سایز دین 931 70*24پیچ خشکه سایز دین 931 70*25
پیچ خشکه سایز دین 931 80*23پیچ خشکه سایز دین 931 80*24پیچ خشکه سایز دین 931 80*25
پیچ خشکه سایز دین 931 90*23پیچ خشکه سایز دین 931 90*24پیچ خشکه سایز دین 931 90*25
پیچ خشکه سایز دین 931 100*23پیچ خشکه سایز دین 931 100*24پیچ خشکه سایز دین 931 100*25
پیچ خشکه سایز دین 931 110*23پیچ خشکه سایز دین 931 110*24پیچ خشکه سایز دین 931 110*25
پیچ خشکه سایز دین 931 120*23پیچ خشکه سایز دین 931 120*24پیچ خشکه سایز دین 931 120*25
150*53پیچ خشکه سایز دین 951 150*53پیچ خشکه سایز دین 952 150*53پیچ خشکه سایز دین 953
پیچ خشکه سایز دین 931 150*23پیچ خشکه سایز دین 931 150*24پیچ خشکه سایز دین 931 150*25
پیچ خشکه سایز دین 931 180*23پیچ خشکه سایز دین 931 180*24پیچ خشکه سایز دین 931 180*25
پیچ خشکه سایز دین 931 200*23پیچ خشکه سایز دین 931 200*24پیچ خشکه سایز دین 931 200*25
پیچ خشکه سایز دین 931 220*23پیچ خشکه سایز دین 931 220*24پیچ خشکه سایز دین 931 220*25
پیچ خشکه سایز دین 931 250*23پیچ خشکه سایز دین 931 250*24پیچ خشکه سایز دین 931 250*25
پیچ خشکه سایز دین 931 280*23پیچ خشکه سایز دین 931 280*24پیچ خشکه سایز دین 931 280*25
پیچ خشکه سایز دین 931 300*23پیچ خشکه سایز دین 931 300*24پیچ خشکه سایز دین 931 300*25
پیچ خشکه دین 933 8*23پیچ خشکه دین 933 8*24پیچ خشکه دین 933 8*25
پیچ خشکه دین 933 10*23پیچ خشکه دین 933 10*24پیچ خشکه دین 933 10*25
پیچ خشکه دین 933 12*23پیچ خشکه دین 933 12*24پیچ خشکه دین 933 12*25
پیچ خشکه دین 933 15*23پیچ خشکه دین 933 15*24پیچ خشکه دین 933 15*25
پیچ خشکه دین 933 20*23پیچ خشکه دین 933 20*24پیچ خشکه دین 933 20*25
پیچ خشکه دین 933 25*23پیچ خشکه دین 933 25*24پیچ خشکه دین 933 25*25
پیچ خشکه دین 933 30*23پیچ خشکه دین 933 30*24پیچ خشکه دین 933 30*25
پیچ خشکه دین 933 35*23پیچ خشکه دین 933 35*24پیچ خشکه دین 933 35*25
پیچ خشکه دین 933 40*23پیچ خشکه دین 933 40*24پیچ خشکه دین 933 40*25
پیچ خشکه دین 933 50*23پیچ خشکه دین 933 50*24پیچ خشکه دین 933 50*25
پیچ خشکه دین 933 60*23پیچ خشکه دین 933 60*24پیچ خشکه دین 933 60*25
پیچ خشکه دین 933 70*23پیچ خشکه دین 933 70*24پیچ خشکه دین 933 70*25
پیچ خشکه دین 933 80*23پیچ خشکه دین 933 80*24پیچ خشکه دین 933 80*25
پیچ خشکه دین 933 90*23پیچ خشکه دین 933 90*24پیچ خشکه دین 933 90*25
پیچ خشکه دین 933 100*23پیچ خشکه دین 933 100*24پیچ خشکه دین 933 100*25
پیچ خشکه دین 933 110*23پیچ خشکه دین 933 110*24پیچ خشکه دین 933 110*25
پیچ خشکه دین 933 120*23پیچ خشکه دین 933 120*24پیچ خشکه دین 933 120*25
150*53پیچ خشکه سایز دین 951 150*53پیچ خشکه سایز دین 952 150*53پیچ خشکه سایز دین 953
پیچ خشکه دین 933 150*23پیچ خشکه دین 933 150*24پیچ خشکه دین 933 150*25
پیچ خشکه دین 933 180*23پیچ خشکه دین 933 180*24پیچ خشکه دین 933 180*25
پیچ خشکه دین 933 200*23پیچ خشکه دین 933 200*24پیچ خشکه دین 933 200*25
پیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گا
پیچ خشکه دین 933 250*23پیچ خشکه دین 933 250*24پیچ خشکه دین 933 250*25
پیچ خشکه دین 933 280*23پیچ خشکه دین 933 280*24پیچ خشکه دین 933 280*25
پیچ خشکه دین 933 300*23پیچ خشکه دین 933 300*24پیچ خشکه دین 933 300*25
پیچ خشکه سایز دین 933 8*26پیچ خشکه سایز دین 933 8*27پیچ خشکه سایز دین 933 8*28
پیچ خشکه سایز دین 933 10*26پیچ خشکه سایز دین 933 10*27پیچ خشکه سایز دین 933 10*28
پیچ خشکه سایز دین 933 12*26پیچ خشکه سایز دین 933 12*27پیچ خشکه سایز دین 933 12*28
پیچ خشکه سایز دین 933 15*26پیچ خشکه سایز دین 933 15*27پیچ خشکه سایز دین 933 15*28
پیچ خشکه سایز دین 933 20*26پیچ خشکه سایز دین 933 20*27پیچ خشکه سایز دین 933 20*28
پیچ خشکه سایز دین 933 25*26پیچ خشکه سایز دین 933 25*27پیچ خشکه سایز دین 933 25*28
پیچ خشکه سایز دین 933 30*26پیچ خشکه سایز دین 933 30*27پیچ خشکه سایز دین 933 30*28
پیچ خشکه سایز دین 933 35*26پیچ خشکه سایز دین 933 35*27پیچ خشکه سایز دین 933 35*28
پیچ خشکه سایز دین 933 40*26پیچ خشکه سایز دین 933 40*27پیچ خشکه سایز دین 933 40*28
پیچ خشکه سایز دین 933 50*26پیچ خشکه سایز دین 933 50*27پیچ خشکه سایز دین 933 50*28
پیچ خشکه سایز دین 933 60*26پیچ خشکه سایز دین 933 60*27پیچ خشکه سایز دین 933 60*28
پیچ خشکه سایز دین 933 70*26پیچ خشکه سایز دین 933 70*27پیچ خشکه سایز دین 933 70*28
پیچ خشکه سایز دین 933 80*26پیچ خشکه سایز دین 933 80*27پیچ خشکه سایز دین 933 80*28
پیچ خشکه سایز دین 933 90*26پیچ خشکه سایز دین 933 90*27پیچ خشکه سایز دین 933 90*28
پیچ خشکه سایز دین 933 100*26پیچ خشکه سایز دین 933 100*27پیچ خشکه سایز دین 933 100*28
پیچ خشکه سایز دین 933 110*26پیچ خشکه سایز دین 933 110*27پیچ خشکه سایز دین 933 110*28
پیچ خشکه سایز دین 933 120*26پیچ خشکه سایز دین 933 120*27پیچ خشکه سایز دین 933 120*28
150*53پیچ خشکه سایز دین 954 150*53پیچ خشکه سایز دین 955 150*53پیچ خشکه سایز دین 956
پیچ خشکه سایز دین 933 150*26پیچ خشکه سایز دین 933 150*27پیچ خشکه سایز دین 933 150*28
پیچ خشکه سایز دین 933 180*26پیچ خشکه سایز دین 933 180*27پیچ خشکه سایز دین 933 180*28
پیچ خشکه سایز دین 933 200*26پیچ خشکه سایز دین 933 200*27پیچ خشکه سایز دین 933 200*28
پیچ خشکه سایز دین 933 220*26پیچ خشکه سایز دین 933 220*27پیچ خشکه سایز دین 933 220*28
پیچ خشکه سایز دین 933 250*26پیچ خشکه سایز دین 933 250*27پیچ خشکه سایز دین 933 250*28
پیچ خشکه سایز دین 933 280*26پیچ خشکه سایز دین 933 280*27پیچ خشکه سایز دین 933 280*28
پیچ خشکه سایز دین 933 300*26پیچ خشکه سایز دین 933 300*27پیچ خشکه سایز دین 933 300*28
پیچ خشکه سایز دین 931 8*26پیچ خشکه سایز دین 931 8*27پیچ خشکه سایز دین 931 8*28
پیچ خشکه سایز دین 931 10*26پیچ خشکه سایز دین 931 10*27پیچ خشکه سایز دین 931 10*28
پیچ خشکه سایز دین 931 12*26پیچ خشکه سایز دین 931 12*27پیچ خشکه سایز دین 931 12*28
پیچ خشکه سایز دین 931 15*26پیچ خشکه سایز دین 931 15*27پیچ خشکه سایز دین 931 15*28
پیچ خشکه سایز دین 931 20*26پیچ خشکه سایز دین 931 20*27پیچ خشکه سایز دین 931 20*28
پیچ خشکه سایز دین 931 25*26پیچ خشکه سایز دین 931 25*27پیچ خشکه سایز دین 931 25*28
پیچ خشکه سایز دین 931 30*26پیچ خشکه سایز دین 931 30*27پیچ خشکه سایز دین 931 30*28
پیچ خشکه سایز دین 931 35*26پیچ خشکه سایز دین 931 35*27پیچ خشکه سایز دین 931 35*28
پیچ خشکه سایز دین 931 40*26پیچ خشکه سایز دین 931 40*27پیچ خشکه سایز دین 931 40*28
پیچ خشکه سایز دین 931 50*26پیچ خشکه سایز دین 931 50*27پیچ خشکه سایز دین 931 50*28
پیچ خشکه سایز دین 931 60*26پیچ خشکه سایز دین 931 60*27پیچ خشکه سایز دین 931 60*28
پیچ خشکه سایز دین 931 70*26پیچ خشکه سایز دین 931 70*27پیچ خشکه سایز دین 931 70*28
پیچ خشکه سایز دین 931 80*26پیچ خشکه سایز دین 931 80*27پیچ خشکه سایز دین 931 80*28
پیچ خشکه سایز دین 931 90*26پیچ خشکه سایز دین 931 90*27پیچ خشکه سایز دین 931 90*28
پیچ خشکه سایز دین 931 100*26پیچ خشکه سایز دین 931 100*27پیچ خشکه سایز دین 931 100*28
پیچ خشکه سایز دین 931 110*26پیچ خشکه سایز دین 931 110*27پیچ خشکه سایز دین 931 110*28
پیچ خشکه سایز دین 931 120*26پیچ خشکه سایز دین 931 120*27پیچ خشکه سایز دین 931 120*28
150*53پیچ خشکه سایز دین 954 150*53پیچ خشکه سایز دین 955 150*53پیچ خشکه سایز دین 956
پیچ خشکه سایز دین 931 150*26پیچ خشکه سایز دین 931 150*27پیچ خشکه سایز دین 931 150*28
پیچ خشکه سایز دین 931 180*26پیچ خشکه سایز دین 931 180*27پیچ خشکه سایز دین 931 180*28
پیچ خشکه سایز دین 931 200*26پیچ خشکه سایز دین 931 200*27پیچ خشکه سایز دین 931 200*28
پیچ خشکه سایز دین 931 220*26پیچ خشکه سایز دین 931 220*27پیچ خشکه سایز دین 931 220*28
پیچ خشکه سایز دین 931 250*26پیچ خشکه سایز دین 931 250*27پیچ خشکه سایز دین 931 250*28
پیچ خشکه سایز دین 931 280*26پیچ خشکه سایز دین 931 280*27پیچ خشکه سایز دین 931 280*28
پیچ خشکه سایز دین 931 300*26پیچ خشکه سایز دین 931 300*27پیچ خشکه سایز دین 931 300*28
پیچ خشکه دین 933 8*26پیچ خشکه دین 933 8*27پیچ خشکه دین 933 8*28
پیچ خشکه دین 933 10*26پیچ خشکه دین 933 10*27پیچ خشکه دین 933 10*28
پیچ خشکه دین 933 12*26پیچ خشکه دین 933 12*27پیچ خشکه دین 933 12*28
پیچ خشکه دین 933 15*26پیچ خشکه دین 933 15*27پیچ خشکه دین 933 15*28
پیچ خشکه دین 933 20*26پیچ خشکه دین 933 20*27پیچ خشکه دین 933 20*28
پیچ خشکه دین 933 25*26پیچ خشکه دین 933 25*27پیچ خشکه دین 933 25*28
پیچ خشکه دین 933 30*26پیچ خشکه دین 933 30*27پیچ خشکه دین 933 30*28
پیچ خشکه دین 933 35*26پیچ خشکه دین 933 35*27پیچ خشکه دین 933 35*28
پیچ خشکه دین 933 40*26پیچ خشکه دین 933 40*27پیچ خشکه دین 933 40*28
پیچ خشکه دین 933 50*26پیچ خشکه دین 933 50*27پیچ خشکه دین 933 50*28
پیچ خشکه دین 933 60*26پیچ خشکه دین 933 60*27پیچ خشکه دین 933 60*28
پیچ خشکه دین 933 70*26پیچ خشکه دین 933 70*27پیچ خشکه دین 933 70*28
پیچ خشکه دین 933 80*26پیچ خشکه دین 933 80*27پیچ خشکه دین 933 80*28
پیچ خشکه دین 933 90*26پیچ خشکه دین 933 90*27پیچ خشکه دین 933 90*28
پیچ خشکه دین 933 100*26پیچ خشکه دین 933 100*27پیچ خشکه دین 933 100*28
پیچ خشکه دین 933 110*26پیچ خشکه دین 933 110*27پیچ خشکه دین 933 110*28
پیچ خشکه دین 933 120*26پیچ خشکه دین 933 120*27پیچ خشکه دین 933 120*28
150*53پیچ خشکه سایز دین 954 150*53پیچ خشکه سایز دین 955 150*53پیچ خشکه سایز دین 956
پیچ خشکه دین 933 150*26پیچ خشکه دین 933 150*27پیچ خشکه دین 933 150*28
پیچ خشکه دین 933 180*26پیچ خشکه دین 933 180*27پیچ خشکه دین 933 180*28
پیچ خشکه دین 933 200*26پیچ خشکه دین 933 200*27پیچ خشکه دین 933 200*28
پیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گا
پیچ خشکه دین 933 250*26پیچ خشکه دین 933 250*27پیچ خشکه دین 933 250*28
پیچ خشکه دین 933 280*26پیچ خشکه دین 933 280*27پیچ خشکه دین 933 280*28
پیچ خشکه دین 933 300*26پیچ خشکه دین 933 300*27پیچ خشکه دین 933 300*28
پیچ خشکه سایز دین 933 8*29پیچ خشکه سایز دین 933 8*30پیچ خشکه سایز دین 933 8*31
پیچ خشکه سایز دین 933 10*29پیچ خشکه سایز دین 933 10*30پیچ خشکه سایز دین 933 10*31
پیچ خشکه سایز دین 933 12*29پیچ خشکه سایز دین 933 12*30پیچ خشکه سایز دین 933 12*31
پیچ خشکه سایز دین 933 15*29پیچ خشکه سایز دین 933 15*30پیچ خشکه سایز دین 933 15*31
پیچ خشکه سایز دین 933 20*29پیچ خشکه سایز دین 933 20*30پیچ خشکه سایز دین 933 20*31
پیچ خشکه سایز دین 933 25*29پیچ خشکه سایز دین 933 25*30پیچ خشکه سایز دین 933 25*31
پیچ خشکه سایز دین 933 30*29پیچ خشکه سایز دین 933 30*30پیچ خشکه سایز دین 933 30*31
پیچ خشکه سایز دین 933 35*29پیچ خشکه سایز دین 933 35*30پیچ خشکه سایز دین 933 35*31
پیچ خشکه سایز دین 933 40*29پیچ خشکه سایز دین 933 40*30پیچ خشکه سایز دین 933 40*31
پیچ خشکه سایز دین 933 50*29پیچ خشکه سایز دین 933 50*30پیچ خشکه سایز دین 933 50*31
پیچ خشکه سایز دین 933 60*29پیچ خشکه سایز دین 933 60*30پیچ خشکه سایز دین 933 60*31
پیچ خشکه سایز دین 933 70*29پیچ خشکه سایز دین 933 70*30پیچ خشکه سایز دین 933 70*31
پیچ خشکه سایز دین 933 80*29پیچ خشکه سایز دین 933 80*30پیچ خشکه سایز دین 933 80*31
پیچ خشکه سایز دین 933 90*29پیچ خشکه سایز دین 933 90*30پیچ خشکه سایز دین 933 90*31
پیچ خشکه سایز دین 933 100*29پیچ خشکه سایز دین 933 100*30پیچ خشکه سایز دین 933 100*31
پیچ خشکه سایز دین 933 110*29پیچ خشکه سایز دین 933 110*30پیچ خشکه سایز دین 933 110*31
پیچ خشکه سایز دین 933 120*29پیچ خشکه سایز دین 933 120*30پیچ خشکه سایز دین 933 120*31
150*53پیچ خشکه سایز دین 957 150*53پیچ خشکه سایز دین 958 150*53پیچ خشکه سایز دین 959
پیچ خشکه سایز دین 933 150*29پیچ خشکه سایز دین 933 150*30پیچ خشکه سایز دین 933 150*31
پیچ خشکه سایز دین 933 180*29پیچ خشکه سایز دین 933 180*30پیچ خشکه سایز دین 933 180*31
پیچ خشکه سایز دین 933 200*29پیچ خشکه سایز دین 933 200*30پیچ خشکه سایز دین 933 200*31
پیچ خشکه سایز دین 933 220*29پیچ خشکه سایز دین 933 220*30پیچ خشکه سایز دین 933 220*31
پیچ خشکه سایز دین 933 250*29پیچ خشکه سایز دین 933 250*30پیچ خشکه سایز دین 933 250*31
پیچ خشکه سایز دین 933 280*29پیچ خشکه سایز دین 933 280*30پیچ خشکه سایز دین 933 280*31
پیچ خشکه سایز دین 933 300*29پیچ خشکه سایز دین 933 300*30پیچ خشکه سایز دین 933 300*31
پیچ خشکه سایز دین 931 8*29پیچ خشکه سایز دین 931 8*30پیچ خشکه سایز دین 931 8*31
پیچ خشکه سایز دین 931 10*29پیچ خشکه سایز دین 931 10*30پیچ خشکه سایز دین 931 10*31
پیچ خشکه سایز دین 931 12*29پیچ خشکه سایز دین 931 12*30پیچ خشکه سایز دین 931 12*31
پیچ خشکه سایز دین 931 15*29پیچ خشکه سایز دین 931 15*30پیچ خشکه سایز دین 931 15*31
پیچ خشکه سایز دین 931 20*29پیچ خشکه سایز دین 931 20*30پیچ خشکه سایز دین 931 20*31
پیچ خشکه سایز دین 931 25*29پیچ خشکه سایز دین 931 25*30پیچ خشکه سایز دین 931 25*31
پیچ خشکه سایز دین 931 30*29پیچ خشکه سایز دین 931 30*30پیچ خشکه سایز دین 931 30*31
پیچ خشکه سایز دین 931 35*29پیچ خشکه سایز دین 931 35*30پیچ خشکه سایز دین 931 35*31
پیچ خشکه سایز دین 931 40*29پیچ خشکه سایز دین 931 40*30پیچ خشکه سایز دین 931 40*31
پیچ خشکه سایز دین 931 50*29پیچ خشکه سایز دین 931 50*30پیچ خشکه سایز دین 931 50*31
پیچ خشکه سایز دین 931 60*29پیچ خشکه سایز دین 931 60*30پیچ خشکه سایز دین 931 60*31
پیچ خشکه سایز دین 931 70*29پیچ خشکه سایز دین 931 70*30پیچ خشکه سایز دین 931 70*31
پیچ خشکه سایز دین 931 80*29پیچ خشکه سایز دین 931 80*30پیچ خشکه سایز دین 931 80*31
پیچ خشکه سایز دین 931 90*29پیچ خشکه سایز دین 931 90*30پیچ خشکه سایز دین 931 90*31
پیچ خشکه سایز دین 931 100*29پیچ خشکه سایز دین 931 100*30پیچ خشکه سایز دین 931 100*31
پیچ خشکه سایز دین 931 110*29پیچ خشکه سایز دین 931 110*30پیچ خشکه سایز دین 931 110*31
پیچ خشکه سایز دین 931 120*29پیچ خشکه سایز دین 931 120*30پیچ خشکه سایز دین 931 120*31
150*53پیچ خشکه سایز دین 957 150*53پیچ خشکه سایز دین 958 150*53پیچ خشکه سایز دین 959
پیچ خشکه سایز دین 931 150*29پیچ خشکه سایز دین 931 150*30پیچ خشکه سایز دین 931 150*31
پیچ خشکه سایز دین 931 180*29پیچ خشکه سایز دین 931 180*30پیچ خشکه سایز دین 931 180*31
پیچ خشکه سایز دین 931 200*29پیچ خشکه سایز دین 931 200*30پیچ خشکه سایز دین 931 200*31
پیچ خشکه سایز دین 931 220*29پیچ خشکه سایز دین 931 220*30پیچ خشکه سایز دین 931 220*31
پیچ خشکه سایز دین 931 250*29پیچ خشکه سایز دین 931 250*30پیچ خشکه سایز دین 931 250*31
پیچ خشکه سایز دین 931 280*29پیچ خشکه سایز دین 931 280*30پیچ خشکه سایز دین 931 280*31
پیچ خشکه سایز دین 931 300*29پیچ خشکه سایز دین 931 300*30پیچ خشکه سایز دین 931 300*31
پیچ خشکه دین 933 8*29پیچ خشکه دین 933 8*30پیچ خشکه دین 933 8*31
پیچ خشکه دین 933 10*29پیچ خشکه دین 933 10*30پیچ خشکه دین 933 10*31
پیچ خشکه دین 933 12*29پیچ خشکه دین 933 12*30پیچ خشکه دین 933 12*31
پیچ خشکه دین 933 15*29پیچ خشکه دین 933 15*30پیچ خشکه دین 933 15*31
پیچ خشکه دین 933 20*29پیچ خشکه دین 933 20*30پیچ خشکه دین 933 20*31
پیچ خشکه دین 933 25*29پیچ خشکه دین 933 25*30پیچ خشکه دین 933 25*31
پیچ خشکه دین 933 30*29پیچ خشکه دین 933 30*30پیچ خشکه دین 933 30*31
پیچ خشکه دین 933 35*29پیچ خشکه دین 933 35*30پیچ خشکه دین 933 35*31
پیچ خشکه دین 933 40*29پیچ خشکه دین 933 40*30پیچ خشکه دین 933 40*31
پیچ خشکه دین 933 50*29پیچ خشکه دین 933 50*30پیچ خشکه دین 933 50*31
پیچ خشکه دین 933 60*29پیچ خشکه دین 933 60*30پیچ خشکه دین 933 60*31
پیچ خشکه دین 933 70*29پیچ خشکه دین 933 70*30پیچ خشکه دین 933 70*31
پیچ خشکه دین 933 80*29پیچ خشکه دین 933 80*30پیچ خشکه دین 933 80*31
پیچ خشکه دین 933 90*29پیچ خشکه دین 933 90*30پیچ خشکه دین 933 90*31
پیچ خشکه دین 933 100*29پیچ خشکه دین 933 100*30پیچ خشکه دین 933 100*31
پیچ خشکه دین 933 110*29پیچ خشکه دین 933 110*30پیچ خشکه دین 933 110*31
پیچ خشکه دین 933 120*29پیچ خشکه دین 933 120*30پیچ خشکه دین 933 120*31
150*53پیچ خشکه سایز دین 957 150*53پیچ خشکه سایز دین 958 150*53پیچ خشکه سایز دین 959
پیچ خشکه دین 933 150*29پیچ خشکه دین 933 150*30پیچ خشکه دین 933 150*31
پیچ خشکه دین 933 180*29پیچ خشکه دین 933 180*30پیچ خشکه دین 933 180*31
پیچ خشکه دین 933 200*29پیچ خشکه دین 933 200*30پیچ خشکه دین 933 200*31
پیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گا
پیچ خشکه دین 933 250*29پیچ خشکه دین 933 250*30پیچ خشکه دین 933 250*31
پیچ خشکه دین 933 280*29پیچ خشکه دین 933 280*30پیچ خشکه دین 933 280*31
پیچ خشکه دین 933 300*29پیچ خشکه دین 933 300*30پیچ خشکه دین 933 300*31
پیچ خشکه سایز دین 933 15*32پیچ خشکه سایز دین 933 15*33پیچ خشکه سایز دین 933 15*34
پیچ خشکه سایز دین 933 20*32پیچ خشکه سایز دین 933 20*33پیچ خشکه سایز دین 933 20*34
پیچ خشکه سایز دین 933 25*32پیچ خشکه سایز دین 933 25*33پیچ خشکه سایز دین 933 25*34
پیچ خشکه سایز دین 933 30*32پیچ خشکه سایز دین 933 30*33پیچ خشکه سایز دین 933 30*34
پیچ خشکه سایز دین 933 35*32پیچ خشکه سایز دین 933 35*33پیچ خشکه سایز دین 933 35*34
پیچ خشکه سایز دین 933 40*32پیچ خشکه سایز دین 933 40*33پیچ خشکه سایز دین 933 40*34
پیچ خشکه سایز دین 933 50*32پیچ خشکه سایز دین 933 50*33پیچ خشکه سایز دین 933 50*34
پیچ خشکه سایز دین 933 60*32پیچ خشکه سایز دین 933 60*33پیچ خشکه سایز دین 933 60*34
پیچ خشکه سایز دین 933 70*32پیچ خشکه سایز دین 933 70*33پیچ خشکه سایز دین 933 70*34
پیچ خشکه سایز دین 933 80*32پیچ خشکه سایز دین 933 80*33پیچ خشکه سایز دین 933 80*34
پیچ خشکه سایز دین 933 90*32پیچ خشکه سایز دین 933 90*33پیچ خشکه سایز دین 933 90*34
پیچ خشکه سایز دین 933 100*32پیچ خشکه سایز دین 933 100*33پیچ خشکه سایز دین 933 100*34
پیچ خشکه سایز دین 933 110*32پیچ خشکه سایز دین 933 110*33پیچ خشکه سایز دین 933 110*34
پیچ خشکه سایز دین 933 120*32پیچ خشکه سایز دین 933 120*33پیچ خشکه سایز دین 933 120*34
150*53پیچ خشکه سایز دین 960 150*53پیچ خشکه سایز دین 961 150*53پیچ خشکه سایز دین 962
پیچ خشکه سایز دین 933 150*32پیچ خشکه سایز دین 933 150*33پیچ خشکه سایز دین 933 150*34
پیچ خشکه سایز دین 933 180*32پیچ خشکه سایز دین 933 180*33پیچ خشکه سایز دین 933 180*34
پیچ خشکه سایز دین 933 200*32پیچ خشکه سایز دین 933 200*33پیچ خشکه سایز دین 933 200*34
پیچ خشکه سایز دین 933 220*32پیچ خشکه سایز دین 933 220*33پیچ خشکه سایز دین 933 220*34
پیچ خشکه سایز دین 933 250*32پیچ خشکه سایز دین 933 250*33پیچ خشکه سایز دین 933 250*34
پیچ خشکه سایز دین 933 280*32پیچ خشکه سایز دین 933 280*33پیچ خشکه سایز دین 933 280*34
پیچ خشکه سایز دین 933 300*32پیچ خشکه سایز دین 933 300*33پیچ خشکه سایز دین 933 300*34
پیچ خشکه سایز دین 931 8*32پیچ خشکه سایز دین 931 8*33پیچ خشکه سایز دین 931 8*34
پیچ خشکه سایز دین 931 10*32پیچ خشکه سایز دین 931 10*33پیچ خشکه سایز دین 931 10*34
پیچ خشکه سایز دین 931 12*32پیچ خشکه سایز دین 931 12*33پیچ خشکه سایز دین 931 12*34
پیچ خشکه سایز دین 931 15*32پیچ خشکه سایز دین 931 15*33پیچ خشکه سایز دین 931 15*34
پیچ خشکه سایز دین 931 20*32پیچ خشکه سایز دین 931 20*33پیچ خشکه سایز دین 931 20*34
پیچ خشکه سایز دین 931 25*32پیچ خشکه سایز دین 931 25*33پیچ خشکه سایز دین 931 25*34
پیچ خشکه سایز دین 931 30*32پیچ خشکه سایز دین 931 30*33پیچ خشکه سایز دین 931 30*34
پیچ خشکه سایز دین 931 35*32پیچ خشکه سایز دین 931 35*33پیچ خشکه سایز دین 931 35*34
پیچ خشکه سایز دین 931 40*32پیچ خشکه سایز دین 931 40*33پیچ خشکه سایز دین 931 40*34
پیچ خشکه سایز دین 931 50*32پیچ خشکه سایز دین 931 50*33پیچ خشکه سایز دین 931 50*34
پیچ خشکه سایز دین 931 60*32پیچ خشکه سایز دین 931 60*33پیچ خشکه سایز دین 931 60*34
پیچ خشکه سایز دین 931 70*32پیچ خشکه سایز دین 931 70*33پیچ خشکه سایز دین 931 70*34
پیچ خشکه سایز دین 931 80*32پیچ خشکه سایز دین 931 80*33پیچ خشکه سایز دین 931 80*34
پیچ خشکه سایز دین 931 90*32پیچ خشکه سایز دین 931 90*33پیچ خشکه سایز دین 931 90*34
پیچ خشکه سایز دین 931 100*32پیچ خشکه سایز دین 931 100*33پیچ خشکه سایز دین 931 100*34
پیچ خشکه سایز دین 931 110*32پیچ خشکه سایز دین 931 110*33پیچ خشکه سایز دین 931 110*34
پیچ خشکه سایز دین 931 120*32پیچ خشکه سایز دین 931 120*33پیچ خشکه سایز دین 931 120*34
150*53پیچ خشکه سایز دین 960 150*53پیچ خشکه سایز دین 961 150*53پیچ خشکه سایز دین 962
پیچ خشکه سایز دین 931 150*32پیچ خشکه سایز دین 931 150*33پیچ خشکه سایز دین 931 150*34
پیچ خشکه سایز دین 931 180*32پیچ خشکه سایز دین 931 180*33پیچ خشکه سایز دین 931 180*34
پیچ خشکه سایز دین 931 200*32پیچ خشکه سایز دین 931 200*33پیچ خشکه سایز دین 931 200*34
پیچ خشکه سایز دین 931 220*32پیچ خشکه سایز دین 931 220*33پیچ خشکه سایز دین 931 220*34
پیچ خشکه سایز دین 931 250*32پیچ خشکه سایز دین 931 250*33پیچ خشکه سایز دین 931 250*34
پیچ خشکه سایز دین 931 280*32پیچ خشکه سایز دین 931 280*33پیچ خشکه سایز دین 931 280*34
پیچ خشکه سایز دین 931 300*32پیچ خشکه سایز دین 931 300*33پیچ خشکه سایز دین 931 300*34
پیچ خشکه دین 933 8*32پیچ خشکه دین 933 8*33پیچ خشکه دین 933 8*34
پیچ خشکه دین 933 10*32پیچ خشکه دین 933 10*33پیچ خشکه دین 933 10*34
پیچ خشکه دین 933 12*32پیچ خشکه دین 933 12*33پیچ خشکه دین 933 12*34
پیچ خشکه دین 933 15*32پیچ خشکه دین 933 15*33پیچ خشکه دین 933 15*34
پیچ خشکه دین 933 20*32پیچ خشکه دین 933 20*33پیچ خشکه دین 933 20*34
پیچ خشکه دین 933 25*32پیچ خشکه دین 933 25*33پیچ خشکه دین 933 25*34
پیچ خشکه دین 933 30*32پیچ خشکه دین 933 30*33پیچ خشکه دین 933 30*34
پیچ خشکه دین 933 35*32پیچ خشکه دین 933 35*33پیچ خشکه دین 933 35*34
پیچ خشکه دین 933 40*32پیچ خشکه دین 933 40*33پیچ خشکه دین 933 40*34
پیچ خشکه دین 933 50*32پیچ خشکه دین 933 50*33پیچ خشکه دین 933 50*34
پیچ خشکه دین 933 60*32پیچ خشکه دین 933 60*33پیچ خشکه دین 933 60*34
پیچ خشکه دین 933 70*32پیچ خشکه دین 933 70*33پیچ خشکه دین 933 70*34
پیچ خشکه دین 933 80*32پیچ خشکه دین 933 80*33پیچ خشکه دین 933 80*34
پیچ خشکه دین 933 90*32پیچ خشکه دین 933 90*33پیچ خشکه دین 933 90*34
پیچ خشکه دین 933 100*32پیچ خشکه دین 933 100*33پیچ خشکه دین 933 100*34
پیچ خشکه دین 933 110*32پیچ خشکه دین 933 110*33پیچ خشکه دین 933 110*34
پیچ خشکه دین 933 120*32پیچ خشکه دین 933 120*33پیچ خشکه دین 933 120*34
150*53پیچ خشکه سایز دین 960 150*53پیچ خشکه سایز دین 961 150*53پیچ خشکه سایز دین 962
پیچ خشکه دین 933 150*32پیچ خشکه دین 933 150*33پیچ خشکه دین 933 150*34
پیچ خشکه دین 933 180*32پیچ خشکه دین 933 180*33پیچ خشکه دین 933 180*34
پیچ خشکه دین 933 200*32پیچ خشکه دین 933 200*33پیچ خشکه دین 933 200*34
پیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گا
پیچ خشکه دین 933 250*32پیچ خشکه دین 933 250*33پیچ خشکه دین 933 250*34
پیچ خشکه دین 933 280*32پیچ خشکه دین 933 280*33پیچ خشکه دین 933 280*34
پیچ خشکه دین 933 300*32پیچ خشکه دین 933 300*33پیچ خشکه دین 933 300*34
پیچ خشکه سایز دین 933 15*35پیچ خشکه سایز دین 933 15*36
پیچ خشکه سایز دین 933 20*35پیچ خشکه سایز دین 933 20*36
پیچ خشکه سایز دین 933 25*35پیچ خشکه سایز دین 933 25*36
پیچ خشکه سایز دین 933 30*35پیچ خشکه سایز دین 933 30*36
پیچ خشکه سایز دین 933 35*35پیچ خشکه سایز دین 933 35*36
پیچ خشکه سایز دین 933 40*35پیچ خشکه سایز دین 933 40*36
پیچ خشکه سایز دین 933 50*35پیچ خشکه سایز دین 933 50*36
پیچ خشکه سایز دین 933 60*35پیچ خشکه سایز دین 933 60*36
پیچ خشکه سایز دین 933 70*35پیچ خشکه سایز دین 933 70*36
پیچ خشکه سایز دین 933 80*35پیچ خشکه سایز دین 933 80*36
پیچ خشکه سایز دین 933 90*35پیچ خشکه سایز دین 933 90*36
پیچ خشکه سایز دین 933 100*35پیچ خشکه سایز دین 933 100*36
پیچ خشکه سایز دین 933 110*35پیچ خشکه سایز دین 933 110*36
پیچ خشکه سایز دین 933 120*35پیچ خشکه سایز دین 933 120*36
150*53پیچ خشکه سایز دین 963 150*53پیچ خشکه سایز دین 964
پیچ خشکه سایز دین 933 150*35پیچ خشکه سایز دین 933 150*36
پیچ خشکه سایز دین 933 180*35پیچ خشکه سایز دین 933 180*36
پیچ خشکه سایز دین 933 200*35پیچ خشکه سایز دین 933 200*36
پیچ خشکه سایز دین 933 220*35پیچ خشکه سایز دین 933 220*36
پیچ خشکه سایز دین 933 250*35پیچ خشکه سایز دین 933 250*36
پیچ خشکه سایز دین 933 280*35پیچ خشکه سایز دین 933 280*36
پیچ خشکه سایز دین 933 300*35پیچ خشکه سایز دین 933 300*36
پیچ خشکه سایز دین 931 8*35پیچ خشکه سایز دین 931 8*36
پیچ خشکه سایز دین 931 10*35پیچ خشکه سایز دین 931 10*36
پیچ خشکه سایز دین 931 12*35پیچ خشکه سایز دین 931 12*36
پیچ خشکه سایز دین 931 15*35پیچ خشکه سایز دین 931 15*36
پیچ خشکه سایز دین 931 20*35پیچ خشکه سایز دین 931 20*36
پیچ خشکه سایز دین 931 25*35پیچ خشکه سایز دین 931 25*36
پیچ خشکه سایز دین 931 30*35پیچ خشکه سایز دین 931 30*36
پیچ خشکه سایز دین 931 35*35پیچ خشکه سایز دین 931 35*36
پیچ خشکه سایز دین 931 40*35پیچ خشکه سایز دین 931 40*36
پیچ خشکه سایز دین 931 50*35پیچ خشکه سایز دین 931 50*36
پیچ خشکه سایز دین 931 60*35پیچ خشکه سایز دین 931 60*36
پیچ خشکه سایز دین 931 70*35پیچ خشکه سایز دین 931 70*36
پیچ خشکه سایز دین 931 80*35پیچ خشکه سایز دین 931 80*36
پیچ خشکه سایز دین 931 90*35پیچ خشکه سایز دین 931 90*36
پیچ خشکه سایز دین 931 100*35پیچ خشکه سایز دین 931 100*36
پیچ خشکه سایز دین 931 110*35پیچ خشکه سایز دین 931 110*36
پیچ خشکه سایز دین 931 120*35پیچ خشکه سایز دین 931 120*36
150*53پیچ خشکه سایز دین 963 150*53پیچ خشکه سایز دین 964
پیچ خشکه سایز دین 931 150*35پیچ خشکه سایز دین 931 150*36
پیچ خشکه سایز دین 931 180*35پیچ خشکه سایز دین 931 180*36
پیچ خشکه سایز دین 931 200*35پیچ خشکه سایز دین 931 200*36
پیچ خشکه سایز دین 931 220*35پیچ خشکه سایز دین 931 220*36
پیچ خشکه سایز دین 931 250*35پیچ خشکه سایز دین 931 250*36
پیچ خشکه سایز دین 931 280*35پیچ خشکه سایز دین 931 280*36
پیچ خشکه سایز دین 931 300*35پیچ خشکه سایز دین 931 300*36
پیچ خشکه دین 933 8*35پیچ خشکه دین 933 8*36
پیچ خشکه دین 933 10*35پیچ خشکه دین 933 10*36
پیچ خشکه دین 933 12*35پیچ خشکه دین 933 12*36
پیچ خشکه دین 933 15*35پیچ خشکه دین 933 15*36
پیچ خشکه دین 933 20*35پیچ خشکه دین 933 20*36
پیچ خشکه دین 933 25*35پیچ خشکه دین 933 25*36
پیچ خشکه دین 933 30*35پیچ خشکه دین 933 30*36
پیچ خشکه دین 933 35*35پیچ خشکه دین 933 35*36
پیچ خشکه دین 933 40*35پیچ خشکه دین 933 40*36
پیچ خشکه دین 933 50*35پیچ خشکه دین 933 50*36
پیچ خشکه دین 933 60*35پیچ خشکه دین 933 60*36
پیچ خشکه دین 933 70*35پیچ خشکه دین 933 70*36
پیچ خشکه دین 933 80*35پیچ خشکه دین 933 80*36
پیچ خشکه دین 933 90*35پیچ خشکه دین 933 90*36
پیچ خشکه دین 933 100*35پیچ خشکه دین 933 100*36
پیچ خشکه دین 933 110*35پیچ خشکه دین 933 110*36
پیچ خشکه دین 933 120*35پیچ خشکه دین 933 120*36
150*53پیچ خشکه سایز دین 963 150*53پیچ خشکه سایز دین 964
پیچ خشکه دین 933 150*35پیچ خشکه دین 933 150*36
پیچ خشکه دین 933 180*35پیچ خشکه دین 933 180*36
پیچ خشکه دین 933 200*35پیچ خشکه دین 933 200*36
پیچ خشکه دین 933 220*5 گاپیچ خشکه دین 933 220*5 گا
پیچ خشکه دین 933 250*35پیچ خشکه دین 933 250*36
پیچ خشکه دین 933 280*35پیچ خشکه دین 933 280*36
پیچ خشکه دین 933 300*35پیچ خشکه دین 933 300*36

پیچ خشکه

پیچ شش گوش خشکه در متریال های 8.8 و 10.9 و 12.9

گريدهاي مختلف

استانداردهاي پركاربرد متريالي اين دسته از محصولات همان استانداردهاي Hex Bolt مي¬باشند (استانداردهاي ISO 898-1 و ASTM هاي A193، A307B، A325، A490، A320) اما استانداردهاي ابعادي آنها متفاوت اند و شامل استانداردهاي DIN 6914 و ANSI B.18.2.3.7M و ANSI B.18.2.1 مي¬باشند كه عمدتاً بصورت نيم رزوه و با گريد متريالي 10/9 استاندارد ISO همخواني دارند. استانداردهاي معادل SAE و استانداردهاي ژاپني و همچنين استانداردهاي انگليسي همگي با خصوصيات مكانيكي مشابه و تركيب مشابه قابل توليد هستند.

كاربرد

پيچ¬ شش گوش گل درشت (Heavy Hex Bolt) از جمله پيچ¬هاي پرمصرف مي¬باشد كه طبق تعريف استاندارد از آنها براي اتصالات اصطكاكي استفاده مي¬شود كه هم تحت نيروي برشي و هم تحت نيروي كششي قرار مي¬گيرد. مهم¬ترين تفاوت اين دسته از پيچ¬ها با پيچ¬هاي معمول شش گوش در استانداردهاي ابعادي آنها مي¬باشد اما طبق يك استاندارد واحد مورد ارزيابي قرار مي-گيرد. به منوان مثال پيچ¬هاي HV با استاندارد ابعادي DIN6914 و پيچ شش گوش DIN931 با گريد 10/9 هردو با استاندارد بين¬المللي ISO 898-1 مورد ارزيابي، تست و آزمايش¬هاي خواص مكانيكي و شيميايي قرار مي¬گيرند.

از مهم¬ترين استانداردهاي ابعادي اين پيچ¬ها استانداردهاي DIN 6914 و براي استاندارد آمريكايي ASTM A490 و ASTM A490M با استانداردهاي ابعادي ANSI B.2.1 و ANSI B18.2.3.7M را مي¬توان نام برد.

مدیریت : آقای نعمتی

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

اینستاگرام : @persianbolt1

واتساپ : 51 28 171 0912

تلگرام : 51 28 171 0912

نشانی دفتر مرکزی : تهران:کارگر جنوبی-نرسیده به میدان قزوین جنب بانک مسکن پاساژ فارابی پلاک ۹

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction