گروه صنعتی پیچ و مهره پرشین بولت

انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی

 

 

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

ایمیل:pershianbolt@gmail.com

ایمیل : info @ persianbolt.ir

 

 

 

مفهوم پیچ اتاقی چیست؟

 

از پیچ های اتاقی در ابتدا به منظور تولید اتاقک های چوبی در کامیون ها استفاده می شد، به همین دلیل این نوع پیچ ها بین عموم مردم به نام پیچ های اتاقی معروف شدند و این قابلیت را داشتند که دو قطعه را به یکدیگر وصل کنند. هم چنین از مهره ای در سمت دیگر این پیچ ها جهت چفت کردن استفاده می شد.

 

پیچ سوکی یا پیچ اطاقی سر تخت که به دلیل شکل متفاوت آن بدون نیاز به آچار پیچ گوشتی بسته میشود البته در مواردی بعضی از تولید کنندگان اقدام به عملیات حرارتی بر روی گرید ۵٫۶ می کنند که باعث تقویت نسبی رزوه ها و دنده های این پیچ میشود که به این نوع از پیچ سمانته گفته می شود.

 

 

سایز سایز سایز
پیچ اتاقی دین 603 10*5پیچ اتاقی دین 603 10*6پیچ اتاقی دین 603 10*7
پیچ اتاقی دین 603 15*5پیچ اتاقی دین 603 15*6پیچ اتاقی دین 603 15*7
پیچ اتاقی دین 603 20*5پیچ اتاقی دین 603 20*6پیچ اتاقی دین 603 20*7
پیچ اتاقی دین 603 25*5پیچ اتاقی دین 603 25*6پیچ اتاقی دین 603 25*7
پیچ اتاقی دین 603 30*5پیچ اتاقی دین 603 30*6پیچ اتاقی دین 603 30*7
پیچ اتاقی دین 603 35*5پیچ اتاقی دین 603 35*6پیچ اتاقی دین 603 35*7
پیچ اتاقی دین 603 40*5پیچ اتاقی دین 603 40*6پیچ اتاقی دین 603 40*7
پیچ اتاقی دین 603 50*5پیچ اتاقی دین 603 50*6پیچ اتاقی دین 603 50*7
پیچ اتاقی دین 603 45*5پیچ اتاقی دین 603 45*6پیچ اتاقی دین 603 45*7
پیچ اتاقی دین 603 60*5 پیچ اتاقی دین 603 60*6 پیچ اتاقی دین 603 60*7
پیچ اتاقی دین 603 70*5پیچ اتاقی دین 603 70*6پیچ اتاقی دین 603 70*7
پیچ اتاقی دین 603 80*5پیچ اتاقی دین 603 80*6پیچ اتاقی دین 603 80*7
پیچ اتاقی دین 603 90*5پیچ اتاقی دین 603 90*6پیچ اتاقی دین 603 90*7
پیچ اتاقی دین 603 100*5پیچ اتاقی دین 603 100*6پیچ اتاقی دین 603 100*7
پیچ اتاقی دین 603 120*5 پیچ اتاقی دین 603 120*6 پیچ اتاقی دین 603 120*7
پیچ اتاقی دین 603 150*5پیچ اتاقی دین 603 150*6پیچ اتاقی دین 603 150*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 10*5پیچ اتاقی گالوانیزه 10*6پیچ اتاقی گالوانیزه 10*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 15*5پیچ اتاقی گالوانیزه 15*6پیچ اتاقی گالوانیزه 15*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 20*5پیچ اتاقی گالوانیزه 20*6پیچ اتاقی گالوانیزه 20*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 25*5پیچ اتاقی گالوانیزه 25*6پیچ اتاقی گالوانیزه 25*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 30*5پیچ اتاقی گالوانیزه 30*6پیچ اتاقی گالوانیزه 30*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 35*5پیچ اتاقی گالوانیزه 35*6پیچ اتاقی گالوانیزه 35*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 40*5پیچ اتاقی گالوانیزه 40*6پیچ اتاقی گالوانیزه 40*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 50*5پیچ اتاقی گالوانیزه 50*6پیچ اتاقی گالوانیزه 50*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 60*5پیچ اتاقی گالوانیزه 60*6پیچ اتاقی گالوانیزه 60*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 70*5پیچ اتاقی گالوانیزه 70*6پیچ اتاقی گالوانیزه 70*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 80*5پیچ اتاقی گالوانیزه 80*6پیچ اتاقی گالوانیزه 80*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 90*5پیچ اتاقی گالوانیزه 90*6پیچ اتاقی گالوانیزه 90*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 100*5پیچ اتاقی گالوانیزه 100*6پیچ اتاقی گالوانیزه 100*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 110*5پیچ اتاقی گالوانیزه 110*6پیچ اتاقی گالوانیزه 110*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 120*5پیچ اتاقی گالوانیزه 120*6پیچ اتاقی گالوانیزه 120*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 130*5پیچ اتاقی گالوانیزه 130*6پیچ اتاقی گالوانیزه 130*7
پیچ اتاقی گالوانیزه 150*5پیچ اتاقی گالوانیزه 150*6پیچ اتاقی گالوانیزه 150*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 10*5پیچ اتاقی سیاه سایز 10*6پیچ اتاقی سیاه سایز 10*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 15*5پیچ اتاقی سیاه سایز 15*6پیچ اتاقی سیاه سایز 15*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 20*5پیچ اتاقی سیاه سایز 20*6پیچ اتاقی سیاه سایز 20*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 25*5پیچ اتاقی سیاه سایز 25*6پیچ اتاقی سیاه سایز 25*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 30*5پیچ اتاقی سیاه سایز 30*6پیچ اتاقی سیاه سایز 30*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 35*5پیچ اتاقی سیاه سایز 35*6پیچ اتاقی سیاه سایز 35*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 40*5پیچ اتاقی سیاه سایز 40*6پیچ اتاقی سیاه سایز 40*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 50*5پیچ اتاقی سیاه سایز 50*6پیچ اتاقی سیاه سایز 50*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 60*5پیچ اتاقی سیاه سایز 60*6پیچ اتاقی سیاه سایز 60*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 70*5پیچ اتاقی سیاه سایز 70*6پیچ اتاقی سیاه سایز 70*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 80*5پیچ اتاقی سیاه سایز 80*6پیچ اتاقی سیاه سایز 80*7
90*5 90*6 90*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+
پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+
پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5پیچ اتاقی سیاه سایز 90*6پیچ اتاقی سیاه سایز 90*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 100*5پیچ اتاقی سیاه سایز 100*6پیچ اتاقی سیاه سایز 100*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 120*5پیچ اتاقی سیاه سایز 120*6پیچ اتاقی سیاه سایز 120*7
پیچ اتاقی سیاه سایز 150*5پیچ اتاقی سیاه سایز 150*6پیچ اتاقی سیاه سایز 150*7
پیچ اتاقی دین 603 10*8پیچ اتاقی دین 603 10*9پیچ اتاقی دین 603 10*10
پیچ اتاقی دین 603 15*8پیچ اتاقی دین 603 15*9پیچ اتاقی دین 603 15*10
پیچ اتاقی دین 603 20*8پیچ اتاقی دین 603 20*9پیچ اتاقی دین 603 20*10
پیچ اتاقی دین 603 25*8پیچ اتاقی دین 603 25*9پیچ اتاقی دین 603 25*10
پیچ اتاقی دین 603 30*8پیچ اتاقی دین 603 30*9پیچ اتاقی دین 603 30*10
پیچ اتاقی دین 603 35*8پیچ اتاقی دین 603 35*9پیچ اتاقی دین 603 35*10
پیچ اتاقی دین 603 40*8پیچ اتاقی دین 603 40*9پیچ اتاقی دین 603 40*10
پیچ اتاقی دین 603 50*8پیچ اتاقی دین 603 50*9پیچ اتاقی دین 603 50*10
پیچ اتاقی دین 603 45*8پیچ اتاقی دین 603 45*9پیچ اتاقی دین 603 45*10
پیچ اتاقی دین 603 60*8 پیچ اتاقی دین 603 60*9 پیچ اتاقی دین 603 60*10
پیچ اتاقی دین 603 70*8پیچ اتاقی دین 603 70*9پیچ اتاقی دین 603 70*10
پیچ اتاقی دین 603 80*8پیچ اتاقی دین 603 80*9پیچ اتاقی دین 603 80*10
پیچ اتاقی دین 603 90*8پیچ اتاقی دین 603 90*9پیچ اتاقی دین 603 90*10
پیچ اتاقی دین 603 100*8پیچ اتاقی دین 603 100*9پیچ اتاقی دین 603 100*10
پیچ اتاقی دین 603 120*8 پیچ اتاقی دین 603 120*9 پیچ اتاقی دین 603 120*10
پیچ اتاقی دین 603 150*8پیچ اتاقی دین 603 150*9پیچ اتاقی دین 603 150*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 10*8پیچ اتاقی گالوانیزه 10*9پیچ اتاقی گالوانیزه 10*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 15*8پیچ اتاقی گالوانیزه 15*9پیچ اتاقی گالوانیزه 15*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 20*8پیچ اتاقی گالوانیزه 20*9پیچ اتاقی گالوانیزه 20*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 25*8پیچ اتاقی گالوانیزه 25*9پیچ اتاقی گالوانیزه 25*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 30*8پیچ اتاقی گالوانیزه 30*9پیچ اتاقی گالوانیزه 30*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 35*8پیچ اتاقی گالوانیزه 35*9پیچ اتاقی گالوانیزه 35*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 40*8پیچ اتاقی گالوانیزه 40*9پیچ اتاقی گالوانیزه 40*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 50*8پیچ اتاقی گالوانیزه 50*9پیچ اتاقی گالوانیزه 50*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 60*8پیچ اتاقی گالوانیزه 60*9پیچ اتاقی گالوانیزه 60*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 70*8پیچ اتاقی گالوانیزه 70*9پیچ اتاقی گالوانیزه 70*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 80*8پیچ اتاقی گالوانیزه 80*9پیچ اتاقی گالوانیزه 80*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 90*8پیچ اتاقی گالوانیزه 90*9پیچ اتاقی گالوانیزه 90*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 100*8پیچ اتاقی گالوانیزه 100*9پیچ اتاقی گالوانیزه 100*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 110*8پیچ اتاقی گالوانیزه 110*9پیچ اتاقی گالوانیزه 110*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 120*8پیچ اتاقی گالوانیزه 120*9پیچ اتاقی گالوانیزه 120*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 130*8پیچ اتاقی گالوانیزه 130*9پیچ اتاقی گالوانیزه 130*10
پیچ اتاقی گالوانیزه 150*8پیچ اتاقی گالوانیزه 150*9پیچ اتاقی گالوانیزه 150*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 10*8پیچ اتاقی سیاه سایز 10*9پیچ اتاقی سیاه سایز 10*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 15*8پیچ اتاقی سیاه سایز 15*9پیچ اتاقی سیاه سایز 15*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 20*8پیچ اتاقی سیاه سایز 20*9پیچ اتاقی سیاه سایز 20*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 25*8پیچ اتاقی سیاه سایز 25*9پیچ اتاقی سیاه سایز 25*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 30*8پیچ اتاقی سیاه سایز 30*9پیچ اتاقی سیاه سایز 30*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 35*8پیچ اتاقی سیاه سایز 35*9پیچ اتاقی سیاه سایز 35*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 40*8پیچ اتاقی سیاه سایز 40*9پیچ اتاقی سیاه سایز 40*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 50*8پیچ اتاقی سیاه سایز 50*9پیچ اتاقی سیاه سایز 50*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 60*8پیچ اتاقی سیاه سایز 60*9پیچ اتاقی سیاه سایز 60*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 70*8پیچ اتاقی سیاه سایز 70*9پیچ اتاقی سیاه سایز 70*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 80*8پیچ اتاقی سیاه سایز 80*9پیچ اتاقی سیاه سایز 80*10
90*8 90*9 90*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+
پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+
پیچ اتاقی سیاه سایز 90*8پیچ اتاقی سیاه سایز 90*9پیچ اتاقی سیاه سایز 90*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 100*8پیچ اتاقی سیاه سایز 100*9پیچ اتاقی سیاه سایز 100*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 120*8پیچ اتاقی سیاه سایز 120*9پیچ اتاقی سیاه سایز 120*10
پیچ اتاقی سیاه سایز 150*8پیچ اتاقی سیاه سایز 150*9پیچ اتاقی سیاه سایز 150*10
پیچ اتاقی دین 603 10*11پیچ اتاقی دین 603 10*12پیچ اتاقی دین 603 10*13
پیچ اتاقی دین 603 15*11پیچ اتاقی دین 603 15*12پیچ اتاقی دین 603 15*13
پیچ اتاقی دین 603 20*11پیچ اتاقی دین 603 20*12پیچ اتاقی دین 603 20*13
پیچ اتاقی دین 603 25*11پیچ اتاقی دین 603 25*12پیچ اتاقی دین 603 25*13
پیچ اتاقی دین 603 30*11پیچ اتاقی دین 603 30*12پیچ اتاقی دین 603 30*13
پیچ اتاقی دین 603 35*11پیچ اتاقی دین 603 35*12پیچ اتاقی دین 603 35*13
پیچ اتاقی دین 603 40*11پیچ اتاقی دین 603 40*12پیچ اتاقی دین 603 40*13
پیچ اتاقی دین 603 50*11پیچ اتاقی دین 603 50*12پیچ اتاقی دین 603 50*13
پیچ اتاقی دین 603 45*11پیچ اتاقی دین 603 45*12پیچ اتاقی دین 603 45*13
پیچ اتاقی دین 603 60*11 پیچ اتاقی دین 603 60*12 پیچ اتاقی دین 603 60*13
پیچ اتاقی دین 603 70*11پیچ اتاقی دین 603 70*12پیچ اتاقی دین 603 70*13
پیچ اتاقی دین 603 80*11پیچ اتاقی دین 603 80*12پیچ اتاقی دین 603 80*13
پیچ اتاقی دین 603 90*11پیچ اتاقی دین 603 90*12پیچ اتاقی دین 603 90*13
پیچ اتاقی دین 603 100*11پیچ اتاقی دین 603 100*12پیچ اتاقی دین 603 100*13
پیچ اتاقی دین 603 120*11 پیچ اتاقی دین 603 120*12 پیچ اتاقی دین 603 120*13
پیچ اتاقی دین 603 150*11پیچ اتاقی دین 603 150*12پیچ اتاقی دین 603 150*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 10*11پیچ اتاقی گالوانیزه 10*12پیچ اتاقی گالوانیزه 10*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 15*11پیچ اتاقی گالوانیزه 15*12پیچ اتاقی گالوانیزه 15*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 20*11پیچ اتاقی گالوانیزه 20*12پیچ اتاقی گالوانیزه 20*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 25*11پیچ اتاقی گالوانیزه 25*12پیچ اتاقی گالوانیزه 25*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 30*11پیچ اتاقی گالوانیزه 30*12پیچ اتاقی گالوانیزه 30*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 35*11پیچ اتاقی گالوانیزه 35*12پیچ اتاقی گالوانیزه 35*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 40*11پیچ اتاقی گالوانیزه 40*12پیچ اتاقی گالوانیزه 40*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 50*11پیچ اتاقی گالوانیزه 50*12پیچ اتاقی گالوانیزه 50*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 60*11پیچ اتاقی گالوانیزه 60*12پیچ اتاقی گالوانیزه 60*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 70*11پیچ اتاقی گالوانیزه 70*12پیچ اتاقی گالوانیزه 70*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 80*11پیچ اتاقی گالوانیزه 80*12پیچ اتاقی گالوانیزه 80*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 90*11پیچ اتاقی گالوانیزه 90*12پیچ اتاقی گالوانیزه 90*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 100*11پیچ اتاقی گالوانیزه 100*12پیچ اتاقی گالوانیزه 100*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 110*11پیچ اتاقی گالوانیزه 110*12پیچ اتاقی گالوانیزه 110*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 120*11پیچ اتاقی گالوانیزه 120*12پیچ اتاقی گالوانیزه 120*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 130*11پیچ اتاقی گالوانیزه 130*12پیچ اتاقی گالوانیزه 130*13
پیچ اتاقی گالوانیزه 150*11پیچ اتاقی گالوانیزه 150*12پیچ اتاقی گالوانیزه 150*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 10*11پیچ اتاقی سیاه سایز 10*12پیچ اتاقی سیاه سایز 10*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 15*11پیچ اتاقی سیاه سایز 15*12پیچ اتاقی سیاه سایز 15*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 20*11پیچ اتاقی سیاه سایز 20*12پیچ اتاقی سیاه سایز 20*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 25*11پیچ اتاقی سیاه سایز 25*12پیچ اتاقی سیاه سایز 25*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 30*11پیچ اتاقی سیاه سایز 30*12پیچ اتاقی سیاه سایز 30*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 35*11پیچ اتاقی سیاه سایز 35*12پیچ اتاقی سیاه سایز 35*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 40*11پیچ اتاقی سیاه سایز 40*12پیچ اتاقی سیاه سایز 40*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 50*11پیچ اتاقی سیاه سایز 50*12پیچ اتاقی سیاه سایز 50*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 60*11پیچ اتاقی سیاه سایز 60*12پیچ اتاقی سیاه سایز 60*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 70*11پیچ اتاقی سیاه سایز 70*12پیچ اتاقی سیاه سایز 70*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 80*11پیچ اتاقی سیاه سایز 80*12پیچ اتاقی سیاه سایز 80*13
90*11 90*12 90*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+
پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+
پیچ اتاقی سیاه سایز 90*11پیچ اتاقی سیاه سایز 90*12پیچ اتاقی سیاه سایز 90*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 100*11پیچ اتاقی سیاه سایز 100*12پیچ اتاقی سیاه سایز 100*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 120*11پیچ اتاقی سیاه سایز 120*12پیچ اتاقی سیاه سایز 120*13
پیچ اتاقی سیاه سایز 150*11پیچ اتاقی سیاه سایز 150*12پیچ اتاقی سیاه سایز 150*13
پیچ اتاقی دین 603 10*14پیچ اتاقی گالوانیزه 35*14پیچ اتاقی گالوانیزه 120*14
پیچ اتاقی دین 603 15*14پیچ اتاقی گالوانیزه 40*14پیچ اتاقی گالوانیزه 130*14
پیچ اتاقی دین 603 20*14پیچ اتاقی گالوانیزه 50*14پیچ اتاقی گالوانیزه 150*14
پیچ اتاقی دین 603 25*14پیچ اتاقی گالوانیزه 60*14پیچ اتاقی سیاه سایز 10*14
پیچ اتاقی دین 603 30*14پیچ اتاقی گالوانیزه 70*14پیچ اتاقی سیاه سایز 15*14
پیچ اتاقی دین 603 35*14پیچ اتاقی گالوانیزه 80*14پیچ اتاقی سیاه سایز 20*14
پیچ اتاقی دین 603 40*14پیچ اتاقی گالوانیزه 90*14پیچ اتاقی سیاه سایز 25*14
پیچ اتاقی دین 603 50*14پیچ اتاقی گالوانیزه 100*14پیچ اتاقی سیاه سایز 30*14
پیچ اتاقی دین 603 45*14پیچ اتاقی گالوانیزه 110*14پیچ اتاقی سیاه سایز 35*14
پیچ اتاقی دین 603 60*14پیچ اتاقی سیاه سایز 40*14
پیچ اتاقی دین 603 70*14پیچ اتاقی سیاه سایز 50*14
پیچ اتاقی دین 603 80*14پیچ اتاقی سیاه سایز 60*14
پیچ اتاقی دین 603 90*14پیچ اتاقی سیاه سایز 70*14
پیچ اتاقی دین 603 100*14پیچ اتاقی سیاه سایز 80*14
پیچ اتاقی دین 603 120*14 90*14
پیچ اتاقی دین 603 150*14پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+
پیچ اتاقی گالوانیزه 10*14پیچ اتاقی سیاه سایز 90*5+
پیچ اتاقی گالوانیزه 15*14پیچ اتاقی سیاه سایز 90*14
پیچ اتاقی گالوانیزه 20*14پیچ اتاقی سیاه سایز 100*14
پیچ اتاقی گالوانیزه 25*14پیچ اتاقی سیاه سایز 120*14
پیچ اتاقی گالوانیزه 30*14پیچ اتاقی سیاه سایز 150*14

پیچ های اتاقی

گريدهاي مختلف

پیچ  اتاقی اغلب در اتصالات چوبی کاربرد دارند. قسمت چهارگوش زیر گل پیچ درون جایی از سازه قرار می گیرد که مانع از چرخش گل پیچ و سازه می شود. بدلیل اینکه این پیچ ها با چوب یا سازه های فولادی کم استحکام اغلب مورد استفاده قرار می گیرند اغلب با گریدهای پایین و فولاد ساده کربنی بدون سختکاری تولید می شوند. البته بعضی موارد و استانداردها نیز وجود دارند که گریدهای بالاتر با سختی واستحکام بالاتر نیاز می باشد.

كاربرد

پيچ  اتاقی بیشترین استفاده را در صنایع ساخت مسنوجات و خودروسازی، دارند و در انواع شکل ها و کاربردهای مختلف با گریدهای آهنی و در سایزهای اینچی و متریک موجوداند.

 

 

 

پیچ مهره واشرH.VH.Vخرید آنلاین پیچ خرید آنلاین پیچ و مهرهBOLTSبولتز لند کاتالوگ کاتالوگ پیچ کاتالوگ پیچ و مهره کاتالوگ واشرکاتالوگ مهره5.610.98.8DINاستاندارد933931اطلاعات اطلاعات پیچ اطلاعات پیچ و مهره اطلاعات مهره اطلاعات واشرخریدفروش انواع پیچ انواع پیچ و مهره انواع واشرانواع مهره شهرگامDIN 933DIN 931خرید اینترنتی استاندارد 933استاندارد 931استاندارد 436استاندارد 46915استاندارد 4915استاندارد DINاستاندارد DIN 933استاندارDIN 931استاندارد IN 436استاندارد DIN 6915DIN558DIN601DIN7990DIN6914DIN6921DIN913DIN914DIN915DIN912DIN934DIN96915DIN6915Din 985Din 6915Din 439Din 929Din 980Din 126Din 127Din 6916Din 436Din 434Din 438Din 975Din 7504Standard Din 985Standard Din 6915Standard Din 439Standard Din 929Standard Din 980Standard Din 126Standard Din 127Standard Din 6916Standard Din 436Standard Din 434استاندارد 7504Standard Din 438Standard Din 975Standard Din 7504استاندارد 985استاندارد 6915استاندارد 439استاندارد 929استاندارد 980استاندارد 126استاندارد 127استاندارد 6916استاندارد 436استاندارد 434استاندارد 438استاندارد 975استاندارد 7504

مدیریت : آقای نعمتی

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

اینستاگرام : @persianbolt1

واتساپ : 51 28 171 0912

تلگرام : 51 28 171 0912

نشانی دفتر مرکزی : تهران:کارگر جنوبی-نرسیده به میدان قزوین جنب بانک مسکن پاساژ فارابی پلاک 5

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction