گروه صنعتی پیچ و مهره پرشین بولت

انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی

 

 

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

ایمیل:pershianbolt@gmail.com

ایمیل : info @ persianbolt.ir

 

 

سایز سایز سایز
پیچ دوسردنده دین 976 20*6پیچ دوسردنده دین 976 20*7پیچ دوسردنده دین 976 20*8
پیچ دوسردنده دین 976 25*6پیچ دوسردنده دین 976 25*7پیچ دوسردنده دین 976 25*8
پیچ دوسردنده دین 976 30*6پیچ دوسردنده دین 976 30*7پیچ دوسردنده دین 976 30*8
پیچ دوسردنده دین 976 40*6پیچ دوسردنده دین 976 40*7پیچ دوسردنده دین 976 40*8
پیچ دوسردنده دین 976 35*6پیچ دوسردنده دین 976 35*7پیچ دوسردنده دین 976 35*8
پیچ دوسردنده دین 976 50*6پیچ دوسردنده دین 976 50*7پیچ دوسردنده دین 976 50*8
پیچ دوسردنده دین 976 60*6پیچ دوسردنده دین 976 60*7پیچ دوسردنده دین 976 60*8
پیچ دوسردنده دین 976 70*6پیچ دوسردنده دین 976 70*7پیچ دوسردنده دین 976 70*8
پیچ دوسردنده دین 976 80*6پیچ دوسردنده دین 976 80*7پیچ دوسردنده دین 976 80*8
پیچ دوسردنده دین 976 90*6پیچ دوسردنده دین 976 90*7پیچ دوسردنده دین 976 90*8
پیچ دوسردنده دین 976 100*6پیچ دوسردنده دین 976 100*7پیچ دوسردنده دین 976 100*8
پیچ دوسردنده دین 976 110*6پیچ دوسردنده دین 976 110*7پیچ دوسردنده دین 976 110*8
پیچ دوسردنده دین 976 120*6پیچ دوسردنده دین 976 120*7پیچ دوسردنده دین 976 120*8
پیچ دوسردنده دین 976 150*6پیچ دوسردنده دین 976 150*7پیچ دوسردنده دین 976 150*8
پیچ دوسردنده دین 976 200*6پیچ دوسردنده دین 976 200*7پیچ دوسردنده دین 976 200*8
پیچ دوسردنده دین 976 180*6پیچ دوسردنده دین 976 180*7پیچ دوسردنده دین 976 180*8
پیچ دوسردنده دین 976 250*6پیچ دوسردنده دین 976 250*7پیچ دوسردنده دین 976 250*8
پیچ دوسردنده دین 976 300*6پیچ دوسردنده دین 976 300*7پیچ دوسردنده دین 976 300*8
پیچ دوسردنده دین 976 350*6پیچ دوسردنده دین 976 350*7پیچ دوسردنده دین 976 350*8
پیچ دوسردنده دین 976 400*6پیچ دوسردنده دین 976 400*7پیچ دوسردنده دین 976 400*8
پیچ دوسردنده دین 976 500*6پیچ دوسردنده دین 976 500*7پیچ دوسردنده دین 976 500*8
پیچ دوسردنده دین 976 1000*6پیچ دوسردنده دین 976 1000*7پیچ دوسردنده دین 976 1000*8
پیچ دوسردنده دین 976 20*9پیچ دوسردنده دین 976 20*10پیچ دوسردنده دین 976 20*11
پیچ دوسردنده دین 976 25*9پیچ دوسردنده دین 976 25*10پیچ دوسردنده دین 976 25*11
پیچ دوسردنده دین 976 30*9پیچ دوسردنده دین 976 30*10پیچ دوسردنده دین 976 30*11
پیچ دوسردنده دین 976 40*9پیچ دوسردنده دین 976 40*10پیچ دوسردنده دین 976 40*11
پیچ دوسردنده دین 976 35*9پیچ دوسردنده دین 976 35*10پیچ دوسردنده دین 976 35*11
پیچ دوسردنده دین 976 50*9پیچ دوسردنده دین 976 50*10پیچ دوسردنده دین 976 50*11
پیچ دوسردنده دین 976 60*9پیچ دوسردنده دین 976 60*10پیچ دوسردنده دین 976 60*11
پیچ دوسردنده دین 976 70*9پیچ دوسردنده دین 976 70*10پیچ دوسردنده دین 976 70*11
پیچ دوسردنده دین 976 80*9پیچ دوسردنده دین 976 80*10پیچ دوسردنده دین 976 80*11
پیچ دوسردنده دین 976 90*9پیچ دوسردنده دین 976 90*10پیچ دوسردنده دین 976 90*11
پیچ دوسردنده دین 976 100*9پیچ دوسردنده دین 976 100*10پیچ دوسردنده دین 976 100*11
پیچ دوسردنده دین 976 110*9پیچ دوسردنده دین 976 110*10پیچ دوسردنده دین 976 110*11
پیچ دوسردنده دین 976 120*9پیچ دوسردنده دین 976 120*10پیچ دوسردنده دین 976 120*11
پیچ دوسردنده دین 976 150*9پیچ دوسردنده دین 976 150*10پیچ دوسردنده دین 976 150*11
پیچ دوسردنده دین 976 200*9پیچ دوسردنده دین 976 200*10پیچ دوسردنده دین 976 200*11
پیچ دوسردنده دین 976 180*9پیچ دوسردنده دین 976 180*10پیچ دوسردنده دین 976 180*11
پیچ دوسردنده دین 976 250*9پیچ دوسردنده دین 976 250*10پیچ دوسردنده دین 976 250*11
پیچ دوسردنده دین 976 300*9پیچ دوسردنده دین 976 300*10پیچ دوسردنده دین 976 300*11
پیچ دوسردنده دین 976 350*9پیچ دوسردنده دین 976 350*10پیچ دوسردنده دین 976 350*11
پیچ دوسردنده دین 976 400*9پیچ دوسردنده دین 976 400*10پیچ دوسردنده دین 976 400*11
پیچ دوسردنده دین 976 500*9پیچ دوسردنده دین 976 500*10پیچ دوسردنده دین 976 500*11
پیچ دوسردنده دین 976 1000*9پیچ دوسردنده دین 976 1000*10پیچ دوسردنده دین 976 1000*11
پیچ دوسردنده دین 976 20*31پیچ دوسردنده دین 976 20*32پیچ دوسردنده دین 976 20*33
پیچ دوسردنده دین 976 25*31پیچ دوسردنده دین 976 25*32پیچ دوسردنده دین 976 25*33
پیچ دوسردنده دین 976 30*31پیچ دوسردنده دین 976 30*32پیچ دوسردنده دین 976 30*33
پیچ دوسردنده دین 976 40*31پیچ دوسردنده دین 976 40*32پیچ دوسردنده دین 976 40*33
پیچ دوسردنده دین 976 35*31پیچ دوسردنده دین 976 35*32پیچ دوسردنده دین 976 35*33
پیچ دوسردنده دین 976 50*31پیچ دوسردنده دین 976 50*32پیچ دوسردنده دین 976 50*33
پیچ دوسردنده دین 976 60*31پیچ دوسردنده دین 976 60*32پیچ دوسردنده دین 976 60*33
پیچ دوسردنده دین 976 70*31پیچ دوسردنده دین 976 70*32پیچ دوسردنده دین 976 70*33
پیچ دوسردنده دین 976 80*31پیچ دوسردنده دین 976 80*32پیچ دوسردنده دین 976 80*33
پیچ دوسردنده دین 976 90*31پیچ دوسردنده دین 976 90*32پیچ دوسردنده دین 976 90*33
پیچ دوسردنده دین 976 100*31پیچ دوسردنده دین 976 100*32پیچ دوسردنده دین 976 100*33
پیچ دوسردنده دین 976 110*31پیچ دوسردنده دین 976 110*32پیچ دوسردنده دین 976 110*33
پیچ دوسردنده دین 976 120*31پیچ دوسردنده دین 976 120*32پیچ دوسردنده دین 976 120*33
پیچ دوسردنده دین 976 150*31پیچ دوسردنده دین 976 150*32پیچ دوسردنده دین 976 150*33
پیچ دوسردنده دین 976 200*31پیچ دوسردنده دین 976 200*32پیچ دوسردنده دین 976 200*33
پیچ دوسردنده دین 976 180*31پیچ دوسردنده دین 976 180*32پیچ دوسردنده دین 976 180*33
پیچ دوسردنده دین 976 250*31پیچ دوسردنده دین 976 250*32پیچ دوسردنده دین 976 250*33
پیچ دوسردنده دین 976 300*31پیچ دوسردنده دین 976 300*32پیچ دوسردنده دین 976 300*33
پیچ دوسردنده دین 976 350*31پیچ دوسردنده دین 976 350*32پیچ دوسردنده دین 976 350*33
پیچ دوسردنده دین 976 400*31پیچ دوسردنده دین 976 400*32پیچ دوسردنده دین 976 400*33
پیچ دوسردنده دین 976 500*31پیچ دوسردنده دین 976 500*32پیچ دوسردنده دین 976 500*33
پیچ دوسردنده دین 976 1000*31پیچ دوسردنده دین 976 1000*32پیچ دوسردنده دین 976 1000*33
پیچ دوسردنده دین 976 20*34پیچ دوسردنده دین 976 20*35پیچ دوسردنده دین 976 20*36
پیچ دوسردنده دین 976 25*34پیچ دوسردنده دین 976 25*35پیچ دوسردنده دین 976 25*36
پیچ دوسردنده دین 976 30*34پیچ دوسردنده دین 976 30*35پیچ دوسردنده دین 976 30*36
پیچ دوسردنده دین 976 40*34پیچ دوسردنده دین 976 40*35پیچ دوسردنده دین 976 40*36
پیچ دوسردنده دین 976 35*34پیچ دوسردنده دین 976 35*35پیچ دوسردنده دین 976 35*36
پیچ دوسردنده دین 976 50*34پیچ دوسردنده دین 976 50*35پیچ دوسردنده دین 976 50*36
پیچ دوسردنده دین 976 60*34پیچ دوسردنده دین 976 60*35پیچ دوسردنده دین 976 60*36
پیچ دوسردنده دین 976 70*34پیچ دوسردنده دین 976 70*35پیچ دوسردنده دین 976 70*36
پیچ دوسردنده دین 976 80*34پیچ دوسردنده دین 976 80*35پیچ دوسردنده دین 976 80*36
پیچ دوسردنده دین 976 90*34پیچ دوسردنده دین 976 90*35پیچ دوسردنده دین 976 90*36
پیچ دوسردنده دین 976 100*34پیچ دوسردنده دین 976 100*35پیچ دوسردنده دین 976 100*36
پیچ دوسردنده دین 976 110*34پیچ دوسردنده دین 976 110*35پیچ دوسردنده دین 976 110*36
پیچ دوسردنده دین 976 120*34پیچ دوسردنده دین 976 120*35پیچ دوسردنده دین 976 120*36
پیچ دوسردنده دین 976 150*34پیچ دوسردنده دین 976 150*35پیچ دوسردنده دین 976 150*36
پیچ دوسردنده دین 976 200*34پیچ دوسردنده دین 976 200*35پیچ دوسردنده دین 976 200*36
پیچ دوسردنده دین 976 180*34پیچ دوسردنده دین 976 180*35پیچ دوسردنده دین 976 180*36
پیچ دوسردنده دین 976 250*34پیچ دوسردنده دین 976 250*35پیچ دوسردنده دین 976 250*36
پیچ دوسردنده دین 976 300*34پیچ دوسردنده دین 976 300*35پیچ دوسردنده دین 976 300*36
پیچ دوسردنده دین 976 350*34پیچ دوسردنده دین 976 350*35پیچ دوسردنده دین 976 350*36
پیچ دوسردنده دین 976 400*34پیچ دوسردنده دین 976 400*35پیچ دوسردنده دین 976 400*36
پیچ دوسردنده دین 976 500*34پیچ دوسردنده دین 976 500*35پیچ دوسردنده دین 976 500*36
پیچ دوسردنده دین 976 1000*34پیچ دوسردنده دین 976 1000*35پیچ دوسردنده دین 976 1000*36
پیچ دوسردنده دین 976 110*28پیچ دوسردنده دین 976 110*29پیچ دوسردنده دین 976 110*30
پیچ دوسردنده دین 976 120*28پیچ دوسردنده دین 976 120*29پیچ دوسردنده دین 976 120*30
پیچ دوسردنده دین 976 150*28پیچ دوسردنده دین 976 150*29پیچ دوسردنده دین 976 150*30
پیچ دوسردنده دین 976 200*28پیچ دوسردنده دین 976 200*29پیچ دوسردنده دین 976 200*30
پیچ دوسردنده دین 976 180*28پیچ دوسردنده دین 976 180*29پیچ دوسردنده دین 976 180*30
پیچ دوسردنده دین 976 250*28پیچ دوسردنده دین 976 250*29پیچ دوسردنده دین 976 250*30
پیچ دوسردنده دین 976 300*28پیچ دوسردنده دین 976 300*29پیچ دوسردنده دین 976 300*30
پیچ دوسردنده دین 976 350*28پیچ دوسردنده دین 976 350*29پیچ دوسردنده دین 976 350*30
پیچ دوسردنده دین 976 400*28پیچ دوسردنده دین 976 400*29پیچ دوسردنده دین 976 400*30
پیچ دوسردنده دین 976 500*28پیچ دوسردنده دین 976 500*29پیچ دوسردنده دین 976 500*30
پیچ دوسردنده دین 976 1000*28پیچ دوسردنده دین 976 1000*29پیچ دوسردنده دین 976 1000*30
پیچ دوسردنده دین 976 20*12پیچ دوسردنده دین 976 20*13پیچ دوسردنده دین 976 20*14
پیچ دوسردنده دین 976 25*12پیچ دوسردنده دین 976 25*13پیچ دوسردنده دین 976 25*14
پیچ دوسردنده دین 976 30*12پیچ دوسردنده دین 976 30*13پیچ دوسردنده دین 976 30*14
پیچ دوسردنده دین 976 40*12پیچ دوسردنده دین 976 40*13پیچ دوسردنده دین 976 40*14
پیچ دوسردنده دین 976 35*12پیچ دوسردنده دین 976 35*13پیچ دوسردنده دین 976 35*14
پیچ دوسردنده دین 976 50*12پیچ دوسردنده دین 976 50*13پیچ دوسردنده دین 976 50*14
پیچ دوسردنده دین 976 60*12پیچ دوسردنده دین 976 60*13پیچ دوسردنده دین 976 60*14
پیچ دوسردنده دین 976 70*12پیچ دوسردنده دین 976 70*13پیچ دوسردنده دین 976 70*14
پیچ دوسردنده دین 976 80*12پیچ دوسردنده دین 976 80*13پیچ دوسردنده دین 976 80*14
پیچ دوسردنده دین 976 90*12پیچ دوسردنده دین 976 90*13پیچ دوسردنده دین 976 90*14
پیچ دوسردنده دین 976 100*12پیچ دوسردنده دین 976 100*13پیچ دوسردنده دین 976 100*14
پیچ دوسردنده دین 976 110*12پیچ دوسردنده دین 976 110*13پیچ دوسردنده دین 976 110*14
پیچ دوسردنده دین 976 120*12پیچ دوسردنده دین 976 120*13پیچ دوسردنده دین 976 120*14
پیچ دوسردنده دین 976 150*12پیچ دوسردنده دین 976 150*13پیچ دوسردنده دین 976 150*14
پیچ دوسردنده دین 976 200*12پیچ دوسردنده دین 976 200*13پیچ دوسردنده دین 976 200*14
پیچ دوسردنده دین 976 180*12پیچ دوسردنده دین 976 180*13پیچ دوسردنده دین 976 180*14
پیچ دوسردنده دین 976 250*12پیچ دوسردنده دین 976 250*13پیچ دوسردنده دین 976 250*14
پیچ دوسردنده دین 976 300*12پیچ دوسردنده دین 976 300*13پیچ دوسردنده دین 976 300*14
پیچ دوسردنده دین 976 350*12پیچ دوسردنده دین 976 350*13پیچ دوسردنده دین 976 350*14
پیچ دوسردنده دین 976 400*12پیچ دوسردنده دین 976 400*13پیچ دوسردنده دین 976 400*14
پیچ دوسردنده دین 976 500*12پیچ دوسردنده دین 976 500*13پیچ دوسردنده دین 976 500*14
پیچ دوسردنده دین 976 1000*12پیچ دوسردنده دین 976 1000*13پیچ دوسردنده دین 976 1000*14
پیچ دوسردنده دین 976 20*15پیچ دوسردنده دین 976 20*16پیچ دوسردنده دین 976 20*17
پیچ دوسردنده دین 976 25*15پیچ دوسردنده دین 976 25*16پیچ دوسردنده دین 976 25*17
پیچ دوسردنده دین 976 30*15پیچ دوسردنده دین 976 30*16پیچ دوسردنده دین 976 30*17
پیچ دوسردنده دین 976 40*15پیچ دوسردنده دین 976 40*16پیچ دوسردنده دین 976 40*17
پیچ دوسردنده دین 976 35*15پیچ دوسردنده دین 976 35*16پیچ دوسردنده دین 976 35*17
پیچ دوسردنده دین 976 50*15پیچ دوسردنده دین 976 50*16پیچ دوسردنده دین 976 50*17
پیچ دوسردنده دین 976 60*15پیچ دوسردنده دین 976 60*16پیچ دوسردنده دین 976 60*17
پیچ دوسردنده دین 976 70*15پیچ دوسردنده دین 976 70*16پیچ دوسردنده دین 976 70*17
پیچ دوسردنده دین 976 80*15پیچ دوسردنده دین 976 80*16پیچ دوسردنده دین 976 80*17
پیچ دوسردنده دین 976 90*15پیچ دوسردنده دین 976 90*16پیچ دوسردنده دین 976 90*17
پیچ دوسردنده دین 976 100*15پیچ دوسردنده دین 976 100*16پیچ دوسردنده دین 976 100*17
پیچ دوسردنده دین 976 110*15پیچ دوسردنده دین 976 110*16پیچ دوسردنده دین 976 110*17
پیچ دوسردنده دین 976 120*15پیچ دوسردنده دین 976 120*16پیچ دوسردنده دین 976 120*17
پیچ دوسردنده دین 976 150*15پیچ دوسردنده دین 976 150*16پیچ دوسردنده دین 976 150*17
پیچ دوسردنده دین 976 200*15پیچ دوسردنده دین 976 200*16پیچ دوسردنده دین 976 200*17
پیچ دوسردنده دین 976 180*15پیچ دوسردنده دین 976 180*16پیچ دوسردنده دین 976 180*17
پیچ دوسردنده دین 976 250*15پیچ دوسردنده دین 976 250*16پیچ دوسردنده دین 976 250*17
پیچ دوسردنده دین 976 300*15پیچ دوسردنده دین 976 300*16پیچ دوسردنده دین 976 300*17
پیچ دوسردنده دین 976 350*15پیچ دوسردنده دین 976 350*16پیچ دوسردنده دین 976 350*17
پیچ دوسردنده دین 976 400*15پیچ دوسردنده دین 976 400*16پیچ دوسردنده دین 976 400*17
پیچ دوسردنده دین 976 500*15پیچ دوسردنده دین 976 500*16پیچ دوسردنده دین 976 500*17
پیچ دوسردنده دین 976 1000*15پیچ دوسردنده دین 976 1000*16پیچ دوسردنده دین 976 1000*17
پیچ دوسردنده دین 976 20*18پیچ دوسردنده دین 976 20*19پیچ دوسردنده دین 976 20*20
پیچ دوسردنده دین 976 25*18پیچ دوسردنده دین 976 25*19پیچ دوسردنده دین 976 25*20
پیچ دوسردنده دین 976 30*18پیچ دوسردنده دین 976 30*19پیچ دوسردنده دین 976 30*20
پیچ دوسردنده دین 976 40*18پیچ دوسردنده دین 976 40*19پیچ دوسردنده دین 976 40*20
پیچ دوسردنده دین 976 35*18پیچ دوسردنده دین 976 35*19پیچ دوسردنده دین 976 35*20
پیچ دوسردنده دین 976 50*18پیچ دوسردنده دین 976 50*19پیچ دوسردنده دین 976 50*20
پیچ دوسردنده دین 976 60*18پیچ دوسردنده دین 976 60*19پیچ دوسردنده دین 976 60*20
پیچ دوسردنده دین 976 70*18پیچ دوسردنده دین 976 70*19پیچ دوسردنده دین 976 70*20
پیچ دوسردنده دین 976 80*18پیچ دوسردنده دین 976 80*19پیچ دوسردنده دین 976 80*20
پیچ دوسردنده دین 976 90*18پیچ دوسردنده دین 976 90*19پیچ دوسردنده دین 976 90*20
پیچ دوسردنده دین 976 100*18پیچ دوسردنده دین 976 100*19پیچ دوسردنده دین 976 100*20
پیچ دوسردنده دین 976 110*18پیچ دوسردنده دین 976 110*19پیچ دوسردنده دین 976 110*20
پیچ دوسردنده دین 976 120*18پیچ دوسردنده دین 976 120*19پیچ دوسردنده دین 976 120*20
پیچ دوسردنده دین 976 150*18پیچ دوسردنده دین 976 150*19پیچ دوسردنده دین 976 150*20
پیچ دوسردنده دین 976 200*18پیچ دوسردنده دین 976 200*19پیچ دوسردنده دین 976 200*20
پیچ دوسردنده دین 976 180*18پیچ دوسردنده دین 976 180*19پیچ دوسردنده دین 976 180*20
پیچ دوسردنده دین 976 250*18پیچ دوسردنده دین 976 250*19پیچ دوسردنده دین 976 250*20
پیچ دوسردنده دین 976 300*18پیچ دوسردنده دین 976 300*19پیچ دوسردنده دین 976 300*20
پیچ دوسردنده دین 976 350*18پیچ دوسردنده دین 976 350*19پیچ دوسردنده دین 976 350*20
پیچ دوسردنده دین 976 400*18پیچ دوسردنده دین 976 400*19پیچ دوسردنده دین 976 400*20
پیچ دوسردنده دین 976 500*18پیچ دوسردنده دین 976 500*19پیچ دوسردنده دین 976 500*20
پیچ دوسردنده دین 976 1000*18پیچ دوسردنده دین 976 1000*19پیچ دوسردنده دین 976 1000*20
پیچ دوسردنده دین 976 20*21پیچ دوسردنده دین 976 20*22پیچ دوسردنده دین 976 20*23
پیچ دوسردنده دین 976 25*21پیچ دوسردنده دین 976 25*22پیچ دوسردنده دین 976 25*23
پیچ دوسردنده دین 976 30*21پیچ دوسردنده دین 976 30*22پیچ دوسردنده دین 976 30*23
پیچ دوسردنده دین 976 40*21پیچ دوسردنده دین 976 40*22پیچ دوسردنده دین 976 40*23
پیچ دوسردنده دین 976 35*21پیچ دوسردنده دین 976 35*22پیچ دوسردنده دین 976 35*23
پیچ دوسردنده دین 976 50*21پیچ دوسردنده دین 976 50*22پیچ دوسردنده دین 976 50*23
پیچ دوسردنده دین 976 60*21پیچ دوسردنده دین 976 60*22پیچ دوسردنده دین 976 60*23
پیچ دوسردنده دین 976 70*21پیچ دوسردنده دین 976 70*22پیچ دوسردنده دین 976 70*23
پیچ دوسردنده دین 976 80*21پیچ دوسردنده دین 976 80*22پیچ دوسردنده دین 976 80*23
پیچ دوسردنده دین 976 90*21پیچ دوسردنده دین 976 90*22پیچ دوسردنده دین 976 90*23
پیچ دوسردنده دین 976 100*21پیچ دوسردنده دین 976 100*22پیچ دوسردنده دین 976 100*23
پیچ دوسردنده دین 976 110*21پیچ دوسردنده دین 976 110*22پیچ دوسردنده دین 976 110*23
پیچ دوسردنده دین 976 120*21پیچ دوسردنده دین 976 120*22پیچ دوسردنده دین 976 120*23
پیچ دوسردنده دین 976 150*21پیچ دوسردنده دین 976 150*22پیچ دوسردنده دین 976 150*23
پیچ دوسردنده دین 976 200*21پیچ دوسردنده دین 976 200*22پیچ دوسردنده دین 976 200*23
پیچ دوسردنده دین 976 180*21پیچ دوسردنده دین 976 180*22پیچ دوسردنده دین 976 180*23
پیچ دوسردنده دین 976 250*21پیچ دوسردنده دین 976 250*22پیچ دوسردنده دین 976 250*23
پیچ دوسردنده دین 976 300*21پیچ دوسردنده دین 976 300*22پیچ دوسردنده دین 976 300*23
پیچ دوسردنده دین 976 350*21پیچ دوسردنده دین 976 350*22پیچ دوسردنده دین 976 350*23
پیچ دوسردنده دین 976 400*21پیچ دوسردنده دین 976 400*22پیچ دوسردنده دین 976 400*23
پیچ دوسردنده دین 976 500*21پیچ دوسردنده دین 976 500*22پیچ دوسردنده دین 976 500*23
پیچ دوسردنده دین 976 1000*21پیچ دوسردنده دین 976 1000*22پیچ دوسردنده دین 976 1000*23
پیچ دوسردنده دین 976 20*24پیچ دوسردنده دین 976 20*25پیچ دوسردنده دین 976 20*26
پیچ دوسردنده دین 976 25*24پیچ دوسردنده دین 976 25*25پیچ دوسردنده دین 976 25*26
پیچ دوسردنده دین 976 30*24پیچ دوسردنده دین 976 30*25پیچ دوسردنده دین 976 30*26
پیچ دوسردنده دین 976 40*24پیچ دوسردنده دین 976 40*25پیچ دوسردنده دین 976 40*26
پیچ دوسردنده دین 976 35*24پیچ دوسردنده دین 976 35*25پیچ دوسردنده دین 976 35*26
پیچ دوسردنده دین 976 50*24پیچ دوسردنده دین 976 50*25پیچ دوسردنده دین 976 50*26
پیچ دوسردنده دین 976 60*24پیچ دوسردنده دین 976 60*25پیچ دوسردنده دین 976 60*26
پیچ دوسردنده دین 976 70*24پیچ دوسردنده دین 976 70*25پیچ دوسردنده دین 976 70*26
پیچ دوسردنده دین 976 80*24پیچ دوسردنده دین 976 80*25پیچ دوسردنده دین 976 80*26
پیچ دوسردنده دین 976 90*24پیچ دوسردنده دین 976 90*25پیچ دوسردنده دین 976 90*26
پیچ دوسردنده دین 976 100*24پیچ دوسردنده دین 976 100*25پیچ دوسردنده دین 976 100*26
پیچ دوسردنده دین 976 110*24پیچ دوسردنده دین 976 110*25پیچ دوسردنده دین 976 110*26
پیچ دوسردنده دین 976 120*24پیچ دوسردنده دین 976 120*25پیچ دوسردنده دین 976 120*26
پیچ دوسردنده دین 976 150*24پیچ دوسردنده دین 976 150*25پیچ دوسردنده دین 976 150*26
پیچ دوسردنده دین 976 200*24پیچ دوسردنده دین 976 200*25پیچ دوسردنده دین 976 200*26
پیچ دوسردنده دین 976 180*24پیچ دوسردنده دین 976 180*25پیچ دوسردنده دین 976 180*26
پیچ دوسردنده دین 976 250*24پیچ دوسردنده دین 976 250*25پیچ دوسردنده دین 976 250*26
پیچ دوسردنده دین 976 300*24پیچ دوسردنده دین 976 300*25پیچ دوسردنده دین 976 300*26
پیچ دوسردنده دین 976 350*24پیچ دوسردنده دین 976 350*25پیچ دوسردنده دین 976 350*26
پیچ دوسردنده دین 976 400*24پیچ دوسردنده دین 976 400*25پیچ دوسردنده دین 976 400*26
پیچ دوسردنده دین 976 500*24پیچ دوسردنده دین 976 500*25پیچ دوسردنده دین 976 500*26
پیچ دوسردنده دین 976 1000*24پیچ دوسردنده دین 976 1000*25پیچ دوسردنده دین 976 1000*26
پیچ دوسردنده دین 976 20*28پیچ دوسردنده دین 976 20*29پیچ دوسردنده دین 976 20*30
پیچ دوسردنده دین 976 25*28پیچ دوسردنده دین 976 25*29پیچ دوسردنده دین 976 25*30
پیچ دوسردنده دین 976 30*28پیچ دوسردنده دین 976 30*29پیچ دوسردنده دین 976 30*30
پیچ دوسردنده دین 976 40*28پیچ دوسردنده دین 976 40*29پیچ دوسردنده دین 976 40*30
پیچ دوسردنده دین 976 35*28پیچ دوسردنده دین 976 35*29پیچ دوسردنده دین 976 35*30
پیچ دوسردنده دین 976 50*28پیچ دوسردنده دین 976 50*29پیچ دوسردنده دین 976 50*30
پیچ دوسردنده دین 976 60*28پیچ دوسردنده دین 976 60*29پیچ دوسردنده دین 976 60*30
پیچ دوسردنده دین 976 70*28پیچ دوسردنده دین 976 70*29پیچ دوسردنده دین 976 70*30
پیچ دوسردنده دین 976 80*28پیچ دوسردنده دین 976 80*29پیچ دوسردنده دین 976 80*30
پیچ دوسردنده دین 976 90*28پیچ دوسردنده دین 976 90*29پیچ دوسردنده دین 976 90*30
پیچ دوسردنده دین 976 100*28پیچ دوسردنده دین 976 100*29پیچ دوسردنده دین 976 100*30
پیچ دوسردنده دین 976 100*27پیچ دوسردنده دین 976 200*27پیچ دوسردنده دین 976 350*27
پیچ دوسردنده دین 976 110*27پیچ دوسردنده دین 976 180*27پیچ دوسردنده دین 976 400*27
پیچ دوسردنده دین 976 120*27پیچ دوسردنده دین 976 250*27پیچ دوسردنده دین 976 500*27
پیچ دوسردنده دین 976 150*27پیچ دوسردنده دین 976 300*27پیچ دوسردنده دین 976 1000*27
پیچ دوسردنده دین 976 20*27پیچ دوسردنده دین 976 30*27پیچ دوسردنده دین 976 60*27
پیچ دوسردنده دین 976 25*27پیچ دوسردنده دین 976 40*27پیچ دوسردنده دین 976 70*27
پیچ دوسردنده دین 976 50*27پیچ دوسردنده دین 976 35*27پیچ دوسردنده دین 976 80*27
پیچ دوسردنده دین 976 90*27

پيچ هاي دو سر دنده ( استاد بولت ):

سه نوع شکل متفاوت از پيچ هاي دو سر دنده ( استاد بولت ) که بطور وسيعي مورد استفاده قرار ميگيرند وجود دارد.

معمول ترين نوع اين پيچ ها ، پيچ دو سر دنده پيوسته (Continuous thread Stud) ميباشند ،که خود بر دو دسته تقسيم ميشوند :

پيچ هاي استاد بولت نوع 1 از دو انتها خود  اندازه گيري شده و دندانه هاي آن از نوع   UNRC-2A   ميباشند. پيچ استاد بولت پيوسته نوع 2 از ابتداي دندانه يک طرف سر تا ابتداي دندانه سر ديگر پيچ  اندازا گيري شده و نوک آنها نيز تخت و پخ زده شده است. پيچ هاي استاد بولت پيوسته نوع 2 با توجه به استاندارد   ANSI B16.5    توليد شده اند و دندانه هاي آنها نيز در حاليکه ابعاد آنها از يک اينچ کمتر باشد ازنوع UNRC-2A و در صورتيكه بيشتر از يك اينچ باشد از نوع   8UNR-2A خواهد بود ( اين حالت در کارهاي با دماها / فشارهاي بالا رخ ميدهد).

پيچ هاي دو سر دنده ( استاد بولت ) با انتهاي قلاويز کاري شده(Tap-end stud)داراي رزوه هاي متفاوتي در هر يک از دو سر خود ميباشند و قسمت بدون رزوه اين پيچ ها در وسط اينها قرار دارد. قسمت رزوه دار کوتاهتر  اين پيچها داراي رزوه ها از دسته  NC5  با انطباق تداخلي و يا از نوع رزوه هايي از دسته  UNRC-3A ميباشد.

سر پيچ هاي دو سر دنده ( استاد بولت ) پخ زده شده بوده و بگونه اي طراحي شده که بتواند به داخل يک سوراخ رزوه كاري شده رزوه شوند انتهاي ديگر اين پيچها ( داراي رزوه بيشتر ) داراي رزوه هايي از نوعUNRC-2A بوده و سر آنها نيز پخ زده شده و يا گرد شده ميباشد و در اين قسمت مهره ها را بکار ميبرند. طول اسمي اين پيچ ها به طول کلي آنها اطلاق ميشود.

پيچ هاي دو سر دنده ( استاد بولت ) با انتهاي رولینگ کاري شده نوع 1 داراي قسمت رزوه کاري نشده ميباشد.  پيچهاي دو سردنده با انتهاي رولینگ كاري شده نوع2 ممكن است داراي قسمت هاي رزوه كاري نشده باشند(رزوه ها از نوع نورد شده ) و يا اينکه کاملا  بدنه  انها رزوه کاري شده باشد  (رزوه ها از نوع  برشي ). بدنه اين پيچها داراي مينيمم قطر گام ا ز دسته 2A بوده و  يا داراي ماكزيمم قطر پايه رزوه اي كه مهره خور ميباشد ، خواهد بود.

پيچ هاي دو سر دنده ( استاد بولت ) با انتهاي رولینگ کاري شده نوع 3 داراي تلرانس بدنه اي برابر قطربزرگ رزوه ها از دسته2A  ميباشند و پيچ هاي دو سردنده با انتهاي رولینگ کاري شده نوع 4 داراي بدنه اي  فرز کاري شده با تلرانس بخصوص که مشتري سفارش مي دهد ميباشند. 

 

پيچ هاي دو سر دنده ( استاد بولت ) دوبلDouble-end stud:اين پيچ ها به گونه اي طراحي شده اند که بتوان در هر دو سر آنها مهره ها را بکار بست . بدنه در اين پيچ ها دو قسمت با طول مساوي را که داراي رزوه هايي از دسته 2A  ميباشند را از هم جدا کرد . نوک اين پيچ ها پخ زده شده و يا گرد شده ميباشند. طول اين پيچ ها به طولکلي آنها اطلاق ميشود.

مدیریت : آقای نعمتی

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

اینستاگرام : @persianbolt1

واتساپ : 51 28 171 0912

تلگرام : 51 28 171 0912

نشانی دفتر مرکزی : تهران:کارگر جنوبی-نرسیده به میدان قزوین جنب بانک مسکن پاساژ فارابی پلاک 5

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction