گروه صنعتی پیچ و مهره پرشین بولت

انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی

 

 

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

ایمیل:pershianbolt@gmail.com

ایمیل : info @ persianbolt.ir

 

 

سایز سایز سایز
مهره جوشی 1مهره جوشی دین928 سایز 87مهره جوشی 150
مهره جوشی 2مهره جوشی دین928 سایز 88مهره جوشی 151
مهره جوشی 3مهره جوشی دین928 سایز 89مهره جوشی 152
مهره جوشی 4مهره جوشی دین928 سایز 90مهره جوشی 153
مهره جوشی 5مهره جوشی دین928 سایز 91مهره جوشی 154
مهره جوشی 6مهره جوشی دین928 سایز 92مهره جوشی 155
مهره جوشی 7مهره جوشی دین928 سایز 93مهره جوشی 156
مهره جوشی 8مهره جوشی دین928 سایز 94مهره جوشی 157
مهره جوشی 9مهره جوشی دین928 سایز 95مهره جوشی 158
مهره جوشی 10مهره جوشی دین928 سایز 96مهره جوشی 159
مهره جوشی 11مهره جوشی دین928 سایز 97مهره جوشی 160
مهره جوشی 12مهره جوشی دین928 سایز 98مهره جوشی 161
مهره جوشی 13مهره جوشی دین928 سایز 99مهره جوشی 162
مهره جوشی 14مهره جوشی دین928 سایز 100مهره جوشی 163
مهره جوشی 15مهره جوشی دین928 سایز 101مهره جوشی 164
مهره جوشی 16مهره جوشی دین928 سایز 102مهره جوشی 165
مهره جوشی 17مهره جوشی دین928 سایز 103مهره جوشی 166
مهره جوشی 18مهره جوشی دین928 سایز 104مهره جوشی 167
مهره جوشی 19مهره جوشی دین928 سایز 105مهره جوشی 168
مهره جوشی 20مهره جوشی دین928 سایز 106مهره جوشی 169
مهره جوشی 21مهره جوشی دین928 سایز 107مهره جوشی 170
مهره جوشی 22مهره جوشی دین928 سایز 108مهره جوشی 171
مهره جوشی 23مهره جوشی دین928 سایز 109مهره جوشی 172
مهره جوشی 24مهره جوشی دین928 سایز 110مهره جوشی 173
مهره جوشی 25مهره جوشی دین928 سایز 111مهره جوشی 174
مهره جوشی 26مهره جوشی دین928 سایز 112مهره جوشی 175
مهره جوشی 27مهره جوشی دین928 سایز 113مهره جوشی 176
مهره جوشی 28مهره جوشی دین928 سایز 114مهره جوشی 177
مهره جوشی 29مهره جوشی دین928 سایز 115مهره جوشی 178
مهره جوشی 30مهره جوشی دین928 سایز 116مهره جوشی 179
مهره جوشی 31مهره جوشی دین928 سایز 117مهره جوشی 180
مهره جوشی 32مهره جوشی دین928 سایز 118مهره جوشی 181
مهره جوشی 33مهره جوشی دین928 سایز 119مهره جوشی 182
مهره جوشی 34مهره جوشی دین928 سایز 120مهره جوشی 183
مهره جوشی 35مهره جوشی دین928 سایز 121مهره جوشی 184
مهره جوشی 36مهره جوشی دین928 سایز 122مهره جوشی 185
مهره جوشی 37مهره جوشی دین928 سایز 123مهره جوشی 186
مهره جوشی 38مهره جوشی دین928 سایز 124مهره جوشی 187
مهره جوشی 39مهره جوشی دین928 سایز 125مهره جوشی 188
مهره جوشی 40مهره جوشی دین928 سایز 126مهره جوشی 189
مهره جوشی 41مهره جوشی دین928 سایز 127مهره جوشی 190
مهره جوشی 42مهره جوشی دین928 سایز 128مهره جوشی 191
مهره جوشی 43مهره جوشی دین928 سایز 129مهره جوشی 192
مهره جوشی 44مهره جوشی دین928 سایز 130مهره جوشی 193
مهره جوشی 45مهره جوشی دین928 سایز 131مهره جوشی 194
مهره جوشی 46مهره جوشی دین928 سایز 132مهره جوشی 195
مهره جوشی 47مهره جوشی دین928 سایز 133مهره جوشی 196
مهره جوشی 48مهره جوشی دین928 سایز 134مهره جوشی 197
مهره جوشی 49مهره جوشی دین928 سایز 135مهره جوشی 198
مهره جوشی 50مهره جوشی دین928 سایز 136مهره جوشی 199
مهره جوشی 51مهره جوشی دین928 سایز 137مهره جوشی 200
مهره جوشی 52مهره جوشی دین928 سایز 138مهره جوشی 201
مهره جوشی 53مهره جوشی دین928 سایز 139مهره جوشی 202
مهره جوشی 54مهره جوشی دین928 سایز 140مهره جوشی 203
مهره جوشی 55مهره جوشی دین928 سایز 141مهره جوشی 204
مهره جوشی 56مهره جوشی دین928 سایز 142مهره جوشی 205
مهره جوشی 57مهره جوشی دین928 سایز 143مهره جوشی 206
مهره جوشی 58مهره جوشی دین928 سایز 144مهره جوشی 207
مهره جوشی 59مهره جوشی دین928 سایز 145مهره جوشی 208
مهره جوشی 60مهره جوشی دین928 سایز 146مهره جوشی 209
مهره جوشی 61مهره جوشی دین928 سایز 147مهره جوشی 210
مهره جوشی 62مهره جوشی دین928 سایز 148مهره جوشی 211
مهره جوشی 63مهره جوشی دین928 سایز 149مهره جوشی 212
مهره جوشی 64مهره جوشی دین928 سایز 150مهره جوشی 213
مهره جوشی 65مهره جوشی دین928 سایز 151مهره جوشی دین 529
مهره جوشی 66مهره جوشی دین928 سایز 152مهره جوشی دین928 سایز 1
مهره جوشی 67مهره جوشی دین928 سایز 153مهره جوشی دین928 سایز 2
مهره جوشی 68مهره جوشی دین928 سایز 154مهره جوشی دین928 سایز 3
مهره جوشی 69مهره جوشی دین928 سایز 155مهره جوشی دین928 سایز 4
مهره جوشی 70مهره جوشی دین928 سایز 156مهره جوشی دین928 سایز 5
مهره جوشی 71مهره جوشی دین928 سایز 157مهره جوشی دین928 سایز 6
مهره جوشی 72مهره جوشی دین928 سایز 158مهره جوشی دین928 سایز 7
مهره جوشی 73مهره جوشی دین928 سایز 159مهره جوشی دین928 سایز 8
مهره جوشی 74مهره جوشی دین928 سایز 160مهره جوشی دین928 سایز 9
مهره جوشی 75مهره جوشی دین928 سایز 161مهره جوشی دین928 سایز 10
مهره جوشی 76مهره جوشی دین928 سایز 162مهره جوشی دین928 سایز 11
مهره جوشی 77مهره جوشی دین928 سایز 163مهره جوشی دین928 سایز 12
مهره جوشی 78مهره جوشی دین928 سایز 164مهره جوشی دین928 سایز 13
مهره جوشی 79مهره جوشی دین928 سایز 165مهره جوشی دین928 سایز 14
مهره جوشی 80مهره جوشی دین928 سایز 166مهره جوشی دین928 سایز 15
مهره جوشی 81مهره جوشی دین928 سایز 167مهره جوشی دین928 سایز 16
مهره جوشی 82مهره جوشی دین928 سایز 168مهره جوشی دین928 سایز 17
مهره جوشی 83مهره جوشی دین928 سایز 169مهره جوشی دین928 سایز 18
مهره جوشی 84مهره جوشی دین928 سایز 170مهره جوشی دین928 سایز 19
مهره جوشی 85مهره جوشی din928 m1مهره جوشی دین928 سایز 20
مهره جوشی 86مهره جوشی din928 m2مهره جوشی دین928 سایز 21
مهره جوشی 87مهره جوشی din928 m3مهره جوشی دین928 سایز 22
مهره جوشی 88مهره جوشی din928 m4مهره جوشی دین928 سایز 23
مهره جوشی 89مهره جوشی din928 m5مهره جوشی دین928 سایز 24
مهره جوشی 90مهره جوشی din928 m6مهره جوشی دین928 سایز 25
مهره جوشی 91مهره جوشی din928 m7مهره جوشی دین928 سایز 26
مهره جوشی 92مهره جوشی din928 m8مهره جوشی دین928 سایز 27
مهره جوشی 93مهره جوشی din928 m9مهره جوشی دین928 سایز 28
مهره جوشی 94مهره جوشی din928 m10مهره جوشی دین928 سایز 29
مهره جوشی 95مهره جوشی din928 m11مهره جوشی دین928 سایز 30
مهره جوشی 96مهره جوشی din928 m12مهره جوشی دین928 سایز 31
مهره جوشی 97مهره جوشی din928 m13مهره جوشی دین928 سایز 32
مهره جوشی 98مهره جوشی din928 m14مهره جوشی دین928 سایز 33
مهره جوشی 99مهره جوشی din928 m15مهره جوشی دین928 سایز 34

مهره جوشی یا مهره چهار گوش جوشی دسته ای از اتصالات است که به صورت حفره یا استوانه ای رزوه شده چهار گوش یا چهار پر می باشد که قابل جوش دادن به محل مورد نظر می باشد جنس مهره جوشی جنس مهره جوشی از آهن می باشد که با توجه به شرایط محیط مورد استفاده به صورت گالوانیزه یا سیاه استفاده میشود استاندارد مهره جوشی مهره جوشی بر اساس استاندارد din 928 تولید و مورد استفاده قرار میگرد . موارد استفاده مهره جوشی مهره جوشی یکی از اتصالاتی است که کاربرد فراوانی در صنعت دارد و در قسمت هایی که نیاز هست مهره باز نشود به قطع مورد نظر جوش میشود اتصالات مکمل مهره جوشی از اتصالاتی که در کنار مهره جوشی مورد استفاده قرار میگیرد میتوان از پیچ سر شش گوش آهنی و واشر تخت آهنی نام برد.

مهره ها  

مهره ها برای بستن و مهار کردن اتصالهای پیچی بکار می روند .

جنس مهره باید متناسب با جنس پیچ انتخاب شود. نوع دنده مهره و پیچ نباید یکسان باشد و برای پیچ هایی که به مهره نیاز دارند همراه با خود مهره عرضه می شوند.

مهره ها اکثراً به فرم شش گوش ساخته می شوند و فرم چهار گوش آن نیز در مهره های کوچک و ساده متداول می باشد . علاوه بر دو فرم شش گوش در صورت لزوم ممکنست مهره ها دو پهن و یا هشت گوش نیز ساخته شوند .

مهره ها بسته به کاربردشان، در انواع مختلفی تولید شده اند که عبارتند از:

مهره با DIN 934–اين مهره پر مصرفترين مهره در تمام صنايع ميباشد . شش گوش بوده و در انواع كلاسها معرفي شده است .

مهره با DIN 315  - اين مهره به نام مهره خروسكي به دليل شكل ظاهري خود معرفي شده است .

‌مهره باريك  با DIN 439  -اين مهره شش گوش بوده ولي قطر آن نسبت به مهره هاي معمولي كمتر ميباشد كه به آن مهره باريك ميگويند .

مهره با DIN 555–اين مهره شش گوش بوده  و با كلاس 5.4  معرفي شده است .

‌مهره با DIN 557–اين نوع مهره چهار گوش ميباشد .

مهره با DIN 582–اين مهره به نام مهره چشمي يا مهره قلابي معروف ميباشد .

مهره با DIN 798–اين مهره چهار گوش و با ارتفاع زياد ميباشد

مهره با DIN 917–اين نوع مهره يك طرف آن سر بسته ميباشد .

مهره با DIN 928 , 929–اين مهره با نام مهره جوش معروف است . اين مهره در دو شكل چهار گوش و ششگوش معرفي شده  و به دليل 3 زائده كه بر روي يك طرف مهره موجود ميباشد براي جوش دادن  اين مهره بر روي قطعات خاص استفاده ميشود .

‌مهره با DIN 935-اين مهره به نام مهره تاجدار يا چاكدار معروف ميباشد . به دليل شكل ظاهري در 2 تيپ A, B   معرفي ميگردد .يك طرف اين مهره شيارهايي دارد كه بعد از بسته شده مهره ميتوان از بين شيار ها يك نوع پين به نام اشپيل را عبور داد .

مهره با DIN 936–اين مهره يك نوع مهره با ارتفاع كم يا همان باريك ميباشد .

مهره با DIN 937–اين مهره همان مهره تاجدار يا چاكدار با DIN 935 ميباشد  ولي ارتفاع اين مهره كوتاه ميباشد .كه اصطلاحاً آن رامهره چاكدار باريك ميگويند .

مهره با DIN 980  -اين مهره از نوع قفلي ميباشد . اين مهره به دليل شكل ظاهري  و عملي كه بر روي اين مهره به هنگام توليد انجام ميشود هنگام بسته شدن بايد با آچار محكم شود كه بعد از بسته شده به سختي باز ميشود .

مهره با DIN 982–اين مهره نيز يك نوع مهره قفلي ميباشد كه در يك طرف آن يك نوع تفلون قرار داده شده كه هنگام بسته شدن به سختي بسته  و بعد از بسته شدن به سختي باز ميگردد .

مهره با DIN 986–اين مهره يك طرف آن بسته بوده و شبيه به يك گنبد ميباشد .

مدیریت : آقای نعمتی

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

اینستاگرام : @persianbolt1

واتساپ : 51 28 171 0912

تلگرام : 51 28 171 0912

نشانی دفتر مرکزی : تهران:کارگر جنوبی-نرسیده به میدان قزوین جنب بانک مسکن پاساژ فارابی پلاک 5

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction